HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 63

JPEG (Deze pagina), 1.23 MB

TIFF (Deze pagina), 16.20 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

MN ASIAAL ONDER W IJ S.
I
_e ___2_i,-_ __,___. 2___ ._2_, I_,..._,_ _ __ ___ I_______ _ __
I I
’ 2" Kl 00stenr"k. ·
I QUINTA. I am '* VOORBEREIDENDE KLASSE.
I 2 , Leerplan. I
i {
IIEI UI rg I I III ä IS E IE äë Ië, I Aaumerklngen. I
· I . . ’ ­ "" ep ' ' 1. ·»-< . _ _ E ' ·
.=¤§Isaë@ëäê22ëä¤Ië‘ ääagäaräaaä .
ä -:4 I ë 2, 2 2 gg I E 2 5 2 §» 2 ä 2 E 5 2 § vr fä 2 2 . =
I Iq ··-< _ ::1 :­« I I'.? E Q . p.I W vg g *9 ap In
. 2 I ’I==ï ¤ Fä ä ë 2 ä · 2 2 2 N ä 2 'ä ..I $3 2 ä ë ä 2 Q I
I I °’ aa °’ H C; 5;; (5 nu ,:1 aa :­« E ­
I I I E Ië I °° 3 3 ë =ä’ ë G 3 · I
l­à.,­..ï. I
l
. I I I I I I . I
I r_­^­­·« _
I10 - I 3 2 - 2 - 2 I 2 1 3 2 2 2 34 Pl"I11S6I1 ........ - --~- - I - -­-- Somtijds verbonden aan het Gymnasium, tot 9­jarigen lee1tIjd. I
I I nïág
I es - ­ 4 ­ ­ - 2 2 31) - - ­ - 20 I I _
*7 ­ 3 of 3 - 4 ­­ ­ ­ I 2 4 2 - _ ­­ 24 I I
` I I w·· ·‘- Rl1S18.I1d ....... 4 I 6 G 6 - ­-~- Leeftijd van S tot 10 jaren.
I 7 5 I 4 4 ~­­~ xx 4 1 2 2 - 34 _ j
7 ­­ 5 3 I ­­­­ 3 I 2 4 2 2 2 2 32 I
I . I . ‘ ë
I Qrïmlääjl I ZW11JSGI‘la.I1d ..... - -------~ Deçelfde uren als voor het middelbaar onderwijs. Van af sehe01p1ig­
I en «­­"­~ Extra I tigen leeftgd 6 tot 10 jaren. ·
:10 4 5 - I - ­- - I - 2 2 1 - Programma 28 · I I
I5 5 3 3 3 - 2 1 2 - 6 ­-­­ so ,­­~­­,
; · jH.B.s.I BGI 1G ........ 2 I - - 1 12 3 2 1 Verbonden aan het G mnasium; leefti'd tot 11 'aren.
Y J J
IG - I 3 4 4 - 2 I 1 I :2 2 3 ­­ 2 ­ 2 32
. I ·
I7 9 · 2 4 - ­ 1 ­ I 2 1 2 --­- 28 I
I I I I
I . I I Hääflêm ....... -­ _ - I ------- De eisehen van toelating tot het Gymnasium,thans overeenkomende
‘ _ _ __ _ _ ~ ‘ I met die welke gelden voor de toelating tot de 3" Klasse HoogeI`_
c Vlaamsche Provinoien. ·I·) Verbonden met natuurkunde, cosmograplne en natuurlgko historie. I B11,·gQ1·sc]10Ol met 5.jm~iggn Cursus, _


Iasse Oostenrijk. ` 4c Klasse Oostenrijk. `
Haarlem. TERTIA 2‘= Haarlem. ·
7Y ° 71
,, Leerplan. 4c ,, Leerplan.
1l_____ ____ I
I I à?_ TQ¤__ Tàl '_à;l` . · I
zr · Aanmerk1n eu. `
»;;ë.II4I.I4I. I g
ig I ä C; ë F g g; 13 ·ä g ­g gj ·ä' ä .2 Ig g E g g 3 ,:3 E F ·
2 I I
ä.­¤ I oa E I ,1. dè) I;I I ',';‘ g ze 2 'Sï gl ä ä Z? 'E>‘ _m ¤> · E p,I
IQ I gg I N I (II? 8 a5 nd I; M Fl I 4:4; E Iê ä I ä ë g' g N II;. ë .
I I 2 I Z I I M
cv · I:>
I I · | I I I
I re/x.e«
- I 2 2 ‘2 34 2 I 10 U I - - 2 2 - ­- 2 3 ­- -­ 3 - 2 2 I 34 In Pruisen duurt de Tertia, Seeunda en Prima 2 jaren.
I .
- I - ~ -- 24 2 I G 4 I - - I - 3 - ­- - 3 -­ 3 3 - ­- - 24 Onder de 3 uren natuurkunde, gegeven in de 4" Klasse in Oostenrijk, is ook
` I I I I I I I -^­·­~ opgenomen onderwijs.in de beginselen der sterrekunde, hetwelk in de 7"
ä I .. I _ I ... 26 2 5 b ‘ 3 - I 3 of 3 I - - - 2 2 - 3 *) - - - 26 Klasse wordt voortgezet.
I I I I _ I ··~·‘--~ Het onderwijs in Oostenrijk in de levende talen, schr1jven, zang en gymna-
. I 2 I 1 I - 3 2 « 7 0 -­- - 4 4 I ­- ~ 2 3 ­ ­ 4 2 1 2 36 stiek, zün niet i11 het programma opgenomen. _ I
I _ _ _ I De met *) geteekende uren duiden aan dat in Rusland, even als in dc 6" en
I2 I 2 1 2 34 2 I (J ·> _ * 3 3 ' - - - 2 2 - - 5 2 1 2 33 5" Klasse, het onderwüs behalve wiskunde, natuurkundige cosmographie ..
I I 99 9 I 10 II 9 f 3 2 If 2 ,`.»..­~ 5 27 en natuurlgke historie omvat. I ‘
4. I _ ___ _. __ _ ., - ., O 0 - _ 2 ,__ __ _ _ ....
I I I
2 I - I _ ­­ 30 ­ . 0 0 -­ - 2 2 I 2 1 1 2 _ ­ ­ 6 - - ­- 28 I
I ‘ 11.1;. s.
- I 2 I - I 2 35 - 7 6 _ ·- I 1 I I 1 I 3 2 - 2 3 2 - 2 32 Waar boven de les­uren H. B. S. staat, duidt dit aan dat het onderwüs ge-
I I 98 9 7 1 I 1 9 3 2 96 lijktijdig met de leerlingen der Hoogere Burgcrsehool wordt bijgewoond. I
I ` I ` ` ` ` _ _ " ` ` ` ` ` ` ` “
l I I I
I 1 I ­­ - I 32 - 7 I 6 I - I - 2 2 _ 2 2 - 4, 1 1 1 I 3 1 - - 32
§I­I­.I­I2s­ 7IeII-­I~I11I4 1I- 2I1I_ _l2_-..2s
I I I - I I I I
7 "· W er ---­ 2