HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 6

JPEG (Deze pagina), 778.67 KB

TIFF (Deze pagina), 7.38 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

E
f
i »
4 _ 4 l
veelal in slechts twee afdeelingen onderwezen, zoodat de i
eerste met de tweede en de derde met de vierde klasse ge- ’
combineerd was. De combinatie dezer klassen had geheel V
plaats bü het onderwüs in de levende talen, terwijl aardrijks-
9 kunde en geschiedenis aan de leerlingen van het gymnasium,
in vereeniging met de leerlingen van de hoogere burgerschool
met vijfjarigen cursus, onderwezen werden. Vooraf beproefde
ik toen mij op de hoogte te stellen van het leerplan der ver-,
j schillende gymnasiën, en daar veelal geklaagd werd dat se-
l dert de invoering van het middelbaar onderwgs, het hooger­ of ‘
5 gymnasiaal onderwüs was aehteruitgegaan, meende ik ook acht
i te moeten slaan op dit onderwüs in het buitenland.
` Het gelukte mij niet de noodige gegevens in ons land
i te kunnen verkrijgen en ik besloot mij rechtstreeks tot de de-
3 partementen van onderwüs in het buitenland te wenden, die mg met
de meeste bereidwilligheid leerplannen, enz. toezonden. Dit gaf
mij aanleiding tot het bewerken der hierbü gevoegde tabellen
, van het gymnasiaal­ en middelbaar onderwüs, waardoor ik een
overzicht verkeeg van beider onderlinge verhouding.
Daarna werd door mij in overleg met den Rector een leer-
· plan ontworpen, zooals dit achter Haarlem voorkomt. Cura-
toren vereenigden zich met ons voorstel, en de Gemeenteraad
steeds bereid het onderwüs hier ter stede krachtig te steu- j` i
nen, bracht op de begroeting de hiervoor verhoogde uitgaven
en zorgde dat de Latijnsche school, als Gymnasium, weder
{ een eervolle plaats kon innemen onder de verschillende in-
i richtingen voor onderwüs dezer Gemeente.
Tot het verzamelen der gegevens omtrent het middelbaar
E onderwijs werd ik, behalve ter wille van een vergelijkend
overzicht, ook gedrongen, doordat met de reorganisatie van .
het gymnasium spoedig ter sprake zoude komen, het op- à
richten van paralelklassen aan de hoogere-burgerschool met i
vijfjarigen cursus en de uitbreiding van het meer uitgebreid
lager onderwgs, óf wel de oprichting eener hoogere bur- ‘
§