HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 56

JPEG (Deze pagina), 1.31 MB

TIFF (Deze pagina), 13.29 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

,4 ”’”'”f'“’7 e
II
AANTAL LES­UREN, in onderstaande vakken van onderwijs op eenige Gymnasiën en Scholen voor Middelbaar Onderwijs gegeven.
‘ 2 . E - si I I · ä 4 ­
I I . I II1 ID I _ _ áI _ _ ,,1 s­« . cs 2 I> ,:4
I á»ë`säéIEsáäáääáá2äáfäátiëI.áááIää*ä3IäIäääiêätää äëg ä I‘
I. · E IA ë Iig; ä 53 gs IE ¤a g ä , gs gg gs I gs ä ig c6 4 39 c3 E cö G? ä 2 4 a 4ä ä ä
P7 '|'§I "7 'F7 'F'1 'I'7 ’|"1 » 'P'7 'Fä _ "7 'ra qq I;] .,4
Ch ooëtoeoäco 1> 9êIr~oo $9Ioo c¤I䤤I¤¤ä Iä1.¤·x1¤IIä1ra<|·I?,,g,,·<I*;I<I;IIIf> co zëlä cäläë ë
O ::-1 I 3 I GI E *3
I I I
I G. M.0.I G. IM.0. G. IM.0. G. G. M.0. G. M.0. G. M.0. G. IM.0. G. IM.0. G. IM.0.I G. M.0. A. B. I A. B. A. I B.
__..__________________________ï__________________________________________________________I_________________
I I I 1 I I I I
I I 7
a.Grieksche taal en letterk. 42 -~ I 30 I ­­ 35 ­­ 30 ­­ 37 ­- 17 - 29 ­ 34 I ­­ 24 ­­­ 35 ­­­ 25 - - ·-· 45 38 39 36 27 22
•• I 1
b.Lat1j11scl1e ,, ,, 90 44 47 ­­ 49 ­­ 49 ­­ 54 ­- 64 ­- 34 ­­ 43 I ­ 33 ­­ 36 ­­. 30 -­ - - 45 I 38 42 37 41 38
I c. Nederlandsche ,, ,, - - -­ ­­ 5) 5) ­­­- 7) v) 8 11 s 14 7 13 6 12 8 14 10 20 11 I 11 10 10 12 I 12
I
I d.Fransehe taal ....... 17 I 34 I 15 I19 26 31 24 39 22 31 11 14 10 17 I 8 I 16 5 16 8 15 11 I 17 11 I 11 8 8 11 I 11
I . » 42 I I
e.H00gdu1tsol1e taal ..... 20 29 2g 27 l II) 28 38 27 26 17 I 10 15 10 · 15 I 10 16 5 13 I 8 15 11 18 9 9 6 6 11 11
9 I
fEngelsohe taal ....... - 20 I11 ") ­­ - 9*) - - 12 11 13 8 11 10 13 5 11 8 13 10 16 7 7 5 I 4 I 7 I 7
I g.Gesohiedenis ........ 12 5 I { 20 16 ·10 12 28 14 13 13 14 15 I 14 13 7 10 16 14 20 . 16 18 15
· I25 I30 {25 {19 » 22 I23 {12 {11 .
h. Aardrijkskunde . . 4 . . . 14 5 l 10 10 - 7 .­ 10 9 9 .­ 8 4 8 I 8 10 7 8 7 7 ' 9 9
‘ vl. Wiskunde ......... 32 I 47 25 25 S 17 28 41 32 61 19 17 21 29 20 30 15 _ 29 8 31 10 25 I 19 12 11 16 20 I 24 I 17 20
I I
lc. Natuurkunde ........ 6 12 “)I 9 · 34 2 6 7 4 8 2 4 2 8 5 6 4 I 6 3 8 3 8 I 5 5 2 4 5 ä 8 I 4 9
m. Natuurlijke historie . . . 6 I34 9 15 I 4 I 9 10 4 10 ­­ 2 2 7 - 6 3 8 ­ 7 - 9 2 6 3 6 3 I 6 4 8
I
I Z.Sol1eikunde ......... - ­- I ­­ ­­ I 2 3 8 - 10 ­- - 2 11 ­­ 6 · I 6 ­­ 10 3 8 2 3 1 6 3 7 4 7
Teekenen ..... . .­­­ 7 I 20 36 ‘) 18 13 27 10 30 -­ 19 - 19 ­­­ I 15 10 18 I ­ 15 4 17 7 10 - I ­­- ­- ­­ 4 4
I
G mnastiek ........ 19 1 1 I I I) 1 - ·- 10 12 ­- 2 ­- 6 · 6 10 10 - ­- 2 -­- ­-- ­- 6 ­­ ­- ­- ·­ 6 6
Y I I
I Staathuishoudkunde . . ----~­-­----- 3 I ­­ 2 2 E 2 ­­­ 2 2 3 I - - I ­­ ­- ­­ ­ 2 2
_ Staatsinriehting ...... ­- ­----~ I --­--- 2 I ­- 2 2 2 I - 2 2 1 1 - - - - ­­­ 1 1
1 I I
{ Godsdienst ......... 20 20 16 12 12 9 14 I 14 14 12 12 8 ­- ­­­ I .­ .« 1- ­­­ I _ - ... ... ­ .. I ,... -- I ..
q E
JI _ I I I I I I
I) Gymnastiek en zang buiten de schooluren, of niet op het pro- 5) Op It G. wordt 21, bij het M. O. 22 uur Russisch In Pruisen, Oostenrijk en Rusland, zoomede te Bern en te Kam-
· glmïlmü V@1‘H1€1d­ 0Hd€1‘WGZ€H­ pen, wordt eerst in de 3* Klasse met het Grieksch begonnen,
I 2) Aantal uren aan het Hoogduitseh, Poolsch, Illyrisch of andere 6) Een dezer talen. Voorts wordt aan de Gymnasiën in Rusland, te Porrentruij en te
talen gewijd. 7) Op ’t G. wordt 12, bij het M. O. 13 uur Vlaamsoh Leiden Hebreeuwsch, aan die in Oostenrijk gedurende 2 uur en
I 3) Met scheikunde vereenigd. onderwezen. dat te Leiden 1 1l11‘ per Week in de hoogste Klasse wijsbegeerte
*) Of Italiaansch. _ onderwezen.
G
I E