HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 51

JPEG (Deze pagina), 781.42 KB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

49
:611* dat voor de practische eischen der tegenwoordige maatschappij en j
de exacte wetenschappen alleen te doen heerschen. Volgens de I.
mi overtuiging van sommigen blüft dit wensohelijk, doch allengs
begint de eerste haar invloed te herwinnen en wat zij ook
missen moge in de oogen van hen die zich op het standpunt
van ’t utilitarisme plaatsen, dit mag en kan ook door dezen
niet ontkend worden, dat zg een beschavenden en karaktervor­
menden invloed heeft.
Nu moge de geschiedenis, goed onderwezen, aan onze hoo-
gere·burgerscholen de Nederlandsche jongelingschap wijzen op
het grootsche vroeger geschied, de natuurkundige wetenschap
WBBSYF hem bezielen met geestdrift voor het verhevene en onvergan­ j
1 had kelijke in de schepping, de wiskunde hem den weg wüzen il
Bind- wat hg waarneemt onder maat en getal te brengen, of als cos-
Glfdê mographie den macrocosmos voor een deel met zijn begrip te
m de omvatten, doch wat dit alles te samen niet geven kan, het
Jgen is de beschavende invloed die de beoefening der letterkunde
'· op den menseh en vooral op het gemoed van den jongeling
aar- ,heeft.
IGGP Uit de letterkundige voortbrengselen van verschillende schrü­
vlge vers, kunnen zij den geest leeren kennen van de besten van
en ons geslacht, die voor een groot deel hun ontwikkeling te
Op danken hadden aan hun kennis der oudheid. Hunne gedachten, _
gekleed in den hun eigenaardigen stijl en vorm, kunnen den
lat lezer belang inboezemen en tevens hem vormen voor het leven
et en voor de maatschappü waarin hij eenmaal zal optreden en p
le een plaats innemen. Zij kunnen het gevoel voor het schoone F
.n en ware in hem opwekken en zijn karakter helpen vormen,
d en zoo ruimschoots büdragen tot die ontwikkeling, welke het
t kenmerk is van een beschaafd mensch.
Wanneer ik mij deze opmerkingen naar aanleiding van het
· door mij bijgewoonde eind­examen veroorloof, dan geschiedt
t het geenszins uit mindere ingenomenheid met het middelbaar
onderwijs, zoo als dit in ons land bg de wet is ingevoerd.