HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 50

JPEG (Deze pagina), 709.46 KB

TIFF (Deze pagina), 7.49 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

48
provinciën. Hoezeer deze uiteenloopt kan hieruit blijken, dat
in 1873 in:
~ Gelderland van 19 candidaten, 4 werden afgewezen;
Z.­Holland ,, 57 ,, 13 ,, ,,
" N.-Holland ,, 39 ,, 1 ,, ,,
Zeeland ,, 7 ,, 1 ,, ,,
j , Utrecht ,, 17 ,, 6 ,, ,,
2 , Friesland ,, 6 ,, 3 ,, ,,
Overyssel ,, 20 ,, 0 ,, ,,
1 Groningen ,, 17 ,, 7 ,, ,,
i Limburg ,, 29 ,, 8 ,, ,,
Myns inziens zou de uitslag vermoedelijk anders geweest
zgn, indien een en dezelfde commissie alle kandidaten had
‘ geëxamineerd, en het is zeer de vraag of zich omtrent de eind-
p examens voor de hoogere burgerscholen niet weldra dezelfde
_ I klachten zullen doen hooren, die zoo terecht vroeger tegen de
i examens der provinciale geneeskundige commissiën opgingen
en thans nog over de onderw§zers­examens geuit worden.
Eén examencommissie voor alle candidaten zal meer waar-
Y borg voor de controle van het onderwgs aanbieden en meer
gelükheid in de uitvoering van het programma ten gevolge
l hebben, welke nu door de zeer verschillende opvatting en
uitvoering, een demoraliseerenden invloed moet verkrijgen op
hen die geroepen zän dit examen aftenemen.
,‘ ‘ Moge meer en meer de overtuiging levendig worden, dat
V. het onderwijsprogramma voor de hoogere­burgersch0len met
vgfjarigen cursus, wijziging behoeft, en dien ten gevolge ook de
eischen van het eindexamen, dan zal door het afschaffen van
g enkele leervakken, meer tüd beschikbaar kunnen worden gesteld
ll tot grondiger beoefening van andere leervakken en tot het
i verkrygen van uitgebreider kennis van taal- en letterkunde.
· Het is nog niet lang geleden dat op het gebied van hooger
Q onderwys, tegen de studie der klassieke oudhoud een strgd ge-
a voerd werd om hare van ouds gevierde beoefening te doen wüken
1
ii
l
lj
l j r s Y ' »·-