HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 5

JPEG (Deze pagina), 672.52 KB

TIFF (Deze pagina), 7.36 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

'· Y ’ 'ïïT'.T'. ” " Ir" l :IYïl:`lï~"
. W ” "'<»f«‘ « 'tà i
j `\‘CAx,,.,x_ Qi! ._
Y. ";f« ‘j fi
,l 1 tg 7 ` jj E
­·ä__`~à.v­ iq
j A;
F 51 Yl
1
INLEIDING. pi 1
{ 1
Van verschillende zijden worden dezer dagen bezwaren ge- 7 ;
opperd, tegen de invoering van het bij Koninklijk besluit dd°. I
27 April 1877 vastgesteld leerplan van het gymnasiaal on-
derwüs, waarbü volgens Art. 7 der wet van 28 April 1876, 2
A de omvang van het in art. 5 dier wet genoemd onderwüs «" i
aan de gymnasiën, geregeld wordt. Door Curatoren van ’t
gemeentelük Gymnasium te Amsterdam, werd een adres
daartegen ingezonden aan den Minister van Binnenlandsche
I Zaken, terwijl zij daarbij een gewgzigd leerplan voordragen, ~ ;
ij hetwelk huns inziens beter in harmonie is met den geest der
C Wet, uitgedrukt in Art. 1. X
pi Sedert jaren lid der Commissie van Toezicht op het Mid- lr
delbaar Onderwijs, tevens Collegie van Curatoren van het
Gymnasium hier ter stede, had ik gelegenheid kennis te
maken met den gang van het onderwijs aan deze verschillende
E inrichtingen gegeven. In het voorjaar van 1873 werd ik door
Curatoren uitgenoodigd, om in overleg met den Rector Dr.
à T. J. HALBERTSBIA, BCI] plëlll iI(;‘ ODiJWGI'p€I1 lZOiZ reorganisatie I
1 " van het onderwijs aan de Latünsche school, opdat er een einde
zoude komen aan den vreemden toestand waarin het onder-
wijs daar verkeerde. De oude talen toch werden in de vier klassen
. 1 [
ti ,,~
+
I
1 [ _ /__$_(