HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 48

JPEG (Deze pagina), 780.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.20 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

Jvvr vv · . ­ g
4
l
· 46
onze zintuigen noodig, om een of ander verschgnsel te verklaren.
Vlugheid van oordeel en abstraheeren kan hier van dienst
zgn, doch nog veel meer is noodig, om een grondig en veel- ‘¥
, zgdig inzicht in de werking van de wetten der natuur. W
ä L Is het toevallig dat de uitslag van dit eindexamen leerde, ,
{ dat van de 29 candidaten 27 voldeden aan de gestelde eischen
voor Afdl. A., terwgl slechts 25 voor Afdl. B. een voldoend
cijfer erlangden? Een der 3 candidaten die een onvoldoend _
p cgfer voor wiskunde verkreeg, had dit evenzeer voor Afdl. B. en
D, de twee overigen evenwel hadden in de andere Afdl. vrg .,
voldoende cijfers om te worden toegelaten. Of zou men mo-
gen aannemen dat hier gebleken is, dat alleen vlugheid i
‘ van oordeel en voorstellingsvermogen bg twee van deze drie p
t candidaten minder waren, dan bg de overigen, doch dat hun
j verstand daarom niet minder was ontwikkeld geworden? ’
F Slaat men een blik op Afdl. C. , dan omvat deze een groep
j van verschillende kundigheden, waartoe een niet minder gve­
. rige studie dan voor Afdl. B vereischt wordt. Hoe onschuldig {
. de eisch zich voordoet van: eeuige keuuis der oude- eu middel-
eeuwse/ie-, eu meer uitgebreide kermis der uieuioe geschiedeuis,
het veld is toch zoo ruim, het geheugen moet zich zoozeer l
· _ geoefend hebben om zich nevens dien eisch te herinneren: het
A, karakter van de hoofdtgdvakken en het kenmerkende van i
den toestand van de verschillende volkeren in elk tgdvak, Q
r dat een voldoend cijfer bij het eindexamen hierin verkregen,
.L wel een waarborg is dat de candidaat zgn verstand geoefend
heeft. Mag hg hierbg voegen voldoende kennis in de overige
ij deelen dezer groep, nl. aardrijkskunde, staatsinrichting, staat-
jj huishoudkunde en handelswetenschappen, dan mag men aan- 1
nemen, dat een jongeling die het practische leven zal intreden,
een vrg deugdelgken grondslag bezit voor de speciale voorbe­ _,
reiding tot elk bedrgf of ambt, althans indien dit gepaard $
nl gaat met de verkregen kennis bg Afd]. A en B vermeld. r
» l Wil men nu, gelijk vroeger vermeld werd , 'hem nog toerusten
¢ ‘ï
ü
grrr. A nl MW. .... M. ..._. . om __,, i ,