HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 47

JPEG (Deze pagina), 801.07 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

*9
k 45
dat des mans; dat men het wel zekere kennis kan opdringen, ,
, waarin het door den aard der levensomstandigheden nog geen l
`i belang stelt, noch gevoel voor heeft, doch alleen met dit
, gevolg, dat die kennis niet voldoende wordt opgenomen en als
onverwerkte massa daaraan vreemd blijft. Geheel iets anders
is het, die kennis bijtebrengen als inleiding tot bijzondere
studie door aanleg of met lust gekozen, en waar zij leidt tot
beoefening der natuurwetenschappen of tot opleiding voor den
handel. Waar het oordeel evenwel telkens zoo zeer wordt
·« afgeleid door wiskundige- en taalstudiën zal het slechts aan
sommigen gegeven zijn zoo velerlei leerstof met gunstigen
uitslag te verwerken. Het combinatievermogen van de meeste
leerlingen zal op dien leeftijd niet sterk genoeg zijn, om H
telkens het op nieuw gehoorde of geleerde, onmiddelük met H
datgene in verband te brengen, wat zij vroeger reeds in zich
opnamen. De groote verscheidenheid der leerstof zal hiervoor
een bezwaar zün.
I Welke hooge waarde aan de wiskunde, .goed onderwezen, .
men ook moge toekennen, hoezeer zg ook onder die omstan-
digheden moge dienstig kunnen zijn om den leerling zijne
gedachten achtereenvolgend te leeren ontwikkelen en voorstellen,
men vergete evenwel niet dat zü zich slechts bepaalt tot de
verhouding van hoeveelheid en uitgebreidheid in de ruimte. W
{ Zij brengt als het ware slechts een deel van den zich uitenden
geest in werking, en van het vlugge oordeel kan haar kennis
getuigenis afleggen. Meer uitgebreide ontwikkeling en inge-
spannen studie vereischen evenwel de overige afdeelingen. ik
Hier is het niet bij voorkeur een zich voor den geest roepen
· van goed geleerde stellingen en daaruit afgeleide formules,
welker toepassing moet beoordeeld worden en waarbij een leven-
,9 dig voorstellingsvermogen van grooten invloed is, doch bekend-
heid met de meest verschillende toestanden en wijzigende in-
vloeden zün een behoefte, en vooral voor de natuurkundige
" Wetenschap is het tehulp roepen van de medewerking van al
»•f)·
E