HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 46

JPEG (Deze pagina), 754.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.21 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

/l"‘;"" y wi .
rn "’
44 j
eindexamens, welke volgens het verslag der Commissie in Gel-
derland door de candidaten niet behandeld waren. j
By opheiiing van dit gedeelte kon meer zorg besteed worden `i
A aan de beoefening der staathuishoudkunde, welke toch reeds ,
` I ruimschoots studie en vlijt vereischt en meer tot ontwikkeling
strekt, dan het in het geheugen prenten van tal van cijfers
l en het zich verplaatsen in toestanden, in den regel vreemd aan
j jongelieden van dien leeftüd en zoo geheel vreemd aan hunne
overige studiën.
' Dit examen leverde dan ook omtrent de kennis der statis­ W
tiek zeer ongunstige uitkomsten.
Onder deze Afdl. is sub P opgenomen, Warenlcennis.
' Wat het eind­examen hieromtrent deed kennen mag, enkele
u gunstige uitzonderingen daargelaten, ook zeer ongunstig genoemd
worden. Men behoeft ook slechts het programma der hoogere­
i burgerscholen in te zien om zich te overtuigen, dat aan dit
l onderwerp weinig studie kan gewijd worden. De verschillende
vakken die reeds zoo veel uren per week vereischen om
behoorlijk onderwezen te kunnen worden, laten ook niet
toe hiervoor meer tijd beschikbaar te stellen en moest de
gebleken kennis van de groote meerderheid der candidaten
· omtrent dit onderwerp, onder cüfers worden gebracht, dan zou
_ het voor dit examen gemiddeld niet hooger dan 2 a3 kunnen
x aangegeven worden. <
t Door verschillende bevoegde beoordeelaars is reeds gewezen
;_, op de wenschelijkheid om dit onderwerp bij het onderwgs te
’_i laten vervallen.
Zoowel bg dit, als bij menig ander door mij besproken
onderwerp, werd ik door het bijwonen van dit eindexamen ‘
,· versterkt in mün overtuiging, dat men op paedagogisch gebied
zich te ver heeft laten vervoeren door de zucht om Neêrlands ·»<,·
i jongelingsehap kennis bijtebrengen. Het is een wet der natuur,
"’ welke men niet roekeloos overschrijden kan, dat nl. het ver-
ll stand en oordeel van den jongeling nog niet gerijpt zijn tot , E
l
{ l