HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 45

JPEG (Deze pagina), 819.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.22 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

dr
‘ 43 p
kunnen voldoen aan de gestelde eischen, dat van La E., de ,
beoefening der delfstof­ en aarkunde wel mocht verwgderd wor- ‘
M den, te meer als men let op de weinig beteekenende resultaten
hiervan. Slechts een enkele der candidaten toonde hiermede
’ volgens de eischen eenigermate bekend te zgn en voor allen
ware het beter geweest, zoo zg slechts bewgzen hunner kennis
van plant- en dierkunde hadden behoeven te geven, dan zou
bg vermindering van deze afdeeling, de uitslag van het on-
derzoek meer bevredigend zgn geweest.
" Overweging zou misschien verdienen La E. natuurlgke historie
in haar geheel te behouden, doch zoo als door de Commissie
voor Utrecht, blijkens haar verslag over 1873, werd voorgesteld, ~
hierin geen examen te laten afleggen, of wel bg het eind­examen
een onderzoek naar kennis in plant- en dierkunde facultatief i
te stellen , opdat het voor enkele candidaten zou kunnen strekken
tot een verhooging van hun eindcgfer, of tot aanbeveling daar,
waar zg hun studie in die richting verder wilden voortzetten.
Van Afdl. C. ware wenschelgk het onderwijs en examen in
Statistiek te verwijderen. Hoezeer het op prgs te stellen is,
dat een beschaafd man eenige bekendheid hebbe met de statistiek
van Nederland en zgne bezittingen, zoo mag toch zeker niet
zonder grond gevraagd worden of het wel mogelijk is voor deze
kennis van cijfers eenige belangstelling bij jongelieden van nog `
« geen 20 jaren te verwachten. Zal de Statistiek iets meer zgn
dan de kunst om cijfers te groepeeren, dan behoort hiermede
een studie en inzicht gepaard te gaan, ten aanzien van zooveel
verschillende toestanden in ons land en zgne bezittingen, dat i
de kennisneming daarvan bg reeds zooveel dat het geheugen
te bewaren heeft, nauwelijks te vergen is. Volgens sommige ver-
slagen zal dit ook wel de overtuiging zgn van vele examinatoren.
M Een enkel verslag over het afgeloopen jaar vermeldt de uit-
komst van het onderzoek als slecht, bgna allen bewaren er het
stilzwggen over, en dit studievak zal ongetwgfeld wel behooren
tot die onderwerpen, genoemd in het programma voor de
*0