HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 44

JPEG (Deze pagina), 773.92 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

fill
ff

'.f‘~
lx 42 .
j Zoolang evenwel het middelbaar onderwijs in Nederland jaar-
E lgks nog nauwelgks een 200 tal candidaten levert, die staan
naar een getuigschrift dat hen stempelt als bezitters van die ll
j_ kundigheden welke de hedendaagsche maatschappij in elk be-
l‘ schaafd man eischt, zal het eerder in het belang onzer natie "
zgn den grondslag voor de speciale voorbereiding tot elk be-
drijf of ambt binnen enger grenzen te omsluiten.
Voor enkelen moge wel is waar dien grondslag niet te
breed zgn aangelegd, doch dezen zullen bg mindere eischen,
V door aanleg en verdere studie het hun ontbrekende, ongetwg­ "
feld zelf wel aanvullen; voor de overgroote meerderheid even-
wel, die prgs stelt op een ontwikkelend onderwgs, worden
thans vakken in het middelbaar onderwijs opgenomen en bg
: het eindexamen geëischt, die ter wille hunner degelijke ont-
wikkeling, hetzg bg het laatste, hetzg bg beide, konden wor-
den weggelaten.
V Zoo ware van Afdl A. de kennis der bcschr/glvemle mectïcunde
te verwgderen. Van bevoegde zgde werd hierop reeds in ge-
, schrifte gewezen en dit moeilgk studievak verwezen naar de
Polytechnische school, waar het uit den aard der zaak behoort.
Van Afdl. B. zou de kemzis der werkzfuigen en van de tech-
§‘ azologic kunnen worden afgenomen. Hoe wenschelgk ook die
kennis zg, (voor den industrieel moge men die zelfs noodig
P achten, doch deze zal ze in de practgk veel spoediger en ~
gemakkelgker leeren) voor den leerling op de schoolbank even-
_ wel, zal hetgeen hg er van geleerd heeft, tamelgk onbruikbaar
zgn, en ook dit eind-examen heeft mg hieromtrent niets anders
N geleerd.
N De meerdere ·tgd hierdoor verkregen en besteed aan de be-
;. ginselen van de theoretische en toegepaste mechanica en de
natuurkunde, zal het gemis daarvan ruimschoots vergoeden. ‘-
r Van Afdl. B. vereischen de onder La O en D. vermelde
Natuur- en Scheikunde reeds zooveel studie en vlgt van den
ll leerling om genoegzaam kennis te verkrijgen, ten einde te
c
l *0