HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 43

JPEG (Deze pagina), 804.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

ä
. ­ 41 p
Voegt men evenwel hieraan toe: kennis der voornaamste voort- Q
i , brengselen van de letterkunde in haar bloeiendst tüdperk, zoowel li
A van de moedertaal als van de levende talen, dan ware zeker ook
bij gunstigen aanleg en grooten lust, de uitsluitende beoefening
",’ hiervan gedurende het laatste studiejaar nauwelijks toereikend.
A De steller van dien eisch zal toch vermoedelijk geen ander
doel hiermede voor oogen gehad hebben, dan dat die kennis
strekken moet tot ontwikkeling van verstand en hart beide,
door het in zich opnemen en verwerken der gedachten van die
schrgvers, al spreekt het programma in zijn inleiding ook
alleen uit, dat: ,,de kandidaten bewijzen moeten kunnen ge-
tp ,,ven, dat zij door degelüke studie een voldoenden grondslag t
l ,,hebben gelegd voor de speciale voorbereiding tot elk bedrijf i
,,of ambt en door veelzijdige oefening van het verszfcmd in staat t
,,gesteld zgn om met oordeel partij te trekken van de erva-
,,ringen, die het practische leven hun zal aanbieden."
if Te meer mag men dit aannemen, daar in enkele regels vroe- `
ger vermeld wordt: ,,behoort bg dit onderzoek het hoofddoel
,,der hoogere burgerschool, de vorming van ontwikkelde jon- ·
{ ,,gelieden, toegerust met de kundigheden, die de hedendaag-
,,sche maatschappij in elk beschaafd mensch eischt, op den
,,voorgrond te staan."
Eenmaal erkend en aangenomen dat zulk een beoefening `
·> en kennis der levende talen tot vorming van elk beschaafd
man in de _tegenwoordige maatschappij noodig is, dan mag
p niet langer geaarzeld worden om de eischen van het eindexamen
ft en daarmede ook het aantal leervakken te wijzigen. i
“ Mocht men zich er evenwel mede willen tevreden stellen,
` dat jonge lieden een voldoenden grondslag leggen voor de spe-
l ciale voorbercridmg tot elk beclrgf of ambt, dan ware het ver-
&· kieslijker de taalstudie te beperken tot een degelijke studie
der taal, harer spelling, spraakkunst en stijl en te eischen dat
` zg zich vaardig en nauwkeurig, zoowel schriftelijk als monde-
ling, konden uitdrukken.
0
4
._,, Q-J,. ..... g--.m-M.--r i.i.,,r_ - ,- . _ ..i. M M. in J,. F'