HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 42

JPEG (Deze pagina), 746.66 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

je
tl W
li?
“ 40 . .
,,de vroeger gelegde grondslagen grootendeels zün verdwe-
,,nen, en de letterkundige kennis hoogst onbeduidend moet l ,
_,,zg¤, enz." *
Niet veel gunstiger laat dit rapport zich over de Engelsche
il taal- en letterkunde uit. In andere verslagen vindt men niet "f
veel beters omtrent de Fransche- en Hoogduitsche taal- en A
i letterkunde.
WVanneer ook hier bij het eindexamen in deze vakken de
eischen overeenkomstig het programma waren toegepast, dan
in was müns inziens slechts bü uitzondering het cijfer 5 of een
hooger kunnen worden toegekend, want bijna geen enkel can-
didaat leverde een opstel in de gevorderde talen zonder grove ij
i fouten, zoowel in stijl als spelling; het zich naauwkeurig i
jl en duidelijk uitdrukken in de moedertaal liet bij de mees-
ten evenveel te wenschen over, als het zich redelijk uitdruk-
ii ken in de vreemde taal. Slechts weinigen toonden bekend te
zgn met de geschiedenis der letterkunde; maar een enkel ii
candidaat gaf blüken, dat hij een of ander schrijver meer dan
. bij naam kende en wat den inhoud hunner geschriften betreft,
N hiervan kon dan nog weinig worden medegedeeld. {
Naar mijn bescheiden meening is van 17 a 20 jarige jon-
_' gelieden, die ook in hun laatste jaar soms meer dan 32
j uren per week les hebben en zoo veel verschillende vakken
beoefenen moeten, niet te vergen, dat zg aan de eischen in ·1
het programma gesteld voldoen.
_. Zal de studie der talen, zoowel in haar spelling, spraak- jv
M kunst als stijl, zich kunnen openbaren onder den vorm van Ti
i zich nauwkeurig en duidelük daarin uittedrukken, dan dient ”
W daaraan meer tüd besteed te kunnen worden, dan gedurende i
de laatste jaren slechts een tweetal uren per week voor iedere i
taal; en al mocht men ook kunnen aannemen dat het onderwijs ¥·
· in de voorafgaande jaren voldoende ware geweest tot het vast-
? { leggen der grondslagen daarvoor, dan nog was de thans voor `
l ‘ taalstudie aangewezen tüd niet te veel tot herhaling daarvan.
ii *2
l
` ` - ` H .7. , ___ __ p__ ___,`;_ __.___ g ;__~_r_,__ _! 1. ­·-·- ­ , _. , ,.,,,__ , ., !