HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 41

JPEG (Deze pagina), 756.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

vi H Y V d Vv'*qh‘i'_·".­p hd"
l
ee ’
doende te zün, ofschoon slechts een van deze, die over het
_ i geheel lage cijfers bekwam, werd afgewezen.

N Voor Afd]. B kregen 5 een onvoldoend cijfer , waarv. 5 tot de afgcw. behoord. i
,, ,, C ,, 3 ,, ,, allen ,, ,, i
" " » » D » 7 » » 6 » W
,, ,, E ,, 5 ,, ,, 2 ,, ,,
Hieruit zou men mogen afleiden, dat in de eerste plaats
onvoldoende kennis van taal en letterkunde bij allen die wer-
den afgewezen gebleken is, en in de tweede plaats, dat de
`” helft van hen ook in geschiedkundige-, staats- en handelswe­
tenschappen te kort schoot. Aan deze studiën is door die can-
didaten alzoo niet de noodige zorg gewijd om te kunnen voldoen
aan de eisehen van het programma.
En toch geeft het verslag duidelük te kennen, met welke
lage eischen men zich in ’t algemeen heeft moeten tevreden
stellen, om nog het vereischte cüfer 5 te kunnen toekennen.
Doch niet alleen bg dit eindexamen heeft men zich een zoo-
danige opvatting van de zeer rekbare bepalingen, vermeld
sub. K. L. N. O. van het reglement, veroorloofd, maar
verschillende verslagen over de eindexamens van het vorig
_ jaar getuigen, dat men niet schroomt openlük te erken- i
nen, dat wilde men anders handelen, slechts enkele can- f
didaten het cijfer 5 zouden kunnen verkrügen. Zoo bevat
* het verslag van Overüssel ,,dat voor de Nederlandsche taal- `
,,en letterkunde geen der 20 candidaten het verder zou hebben
,,kunnen brengen dan het cijfer 4, dus onvoldoende,en alleen
,,de welwillendheid der examinatoren, die overwogen dat de
,,discipels door het groot aantal vakken zoodanig worden be-
· ,,zwaard dat het letterkundig onderwüs in de hoogere klassen,
,,zoodanig door andere vakken wordt overvleugeld en terug-
ir vgedrongen, en dat vooral bij de vreemde talen door de
l ,,eischen van het programma, de weinige uren in de hoogere
,,klassen aan de letterkundige vakken toegewezen, zoodanig
,,w0rden versnipperd, dat aan het einde der vijfde klasse, (
.>, l