HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 40

JPEG (Deze pagina), 758.03 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

E
l es
l alleen te bepalen had tot de mededeeling dàt, en met welken
uitslag, het Algemeen Reglement voor dat examen was ten "
uitvoer gelegd, zonder zich in eenige subjectieve beschouwin­ id
gen intelaten, zoowel over de strekking van dat reglement,
j als over de wijze waarop daaraan voldaan werd. at
Als lid der Commissie van Toezicht op het middelbaar onder-
wgs hier ter stede, meende ik dat het mogelük in het belang
· van dit onderwijs in ’t algemeen zou kunnen zijn, indien ik
U, mijne ervaring omtrent enkele zaken bg dit eindexamen
° verkregen, mededeelde; aan uwe geëerde beoordeeling hare ~»
waarde en gebruik overlatende.
In ’t algemeen heeft het mijn aandacht getrokken, dat jon-
gelieden van 17 a 20jarigen leeftijd, die zulk een uitgebreid
j en geregeld onderwijs genoten hebben en blijkens het examen,
door hen afgelegd, van zoo velerlei kennis getuigden, niet
A beter in staat waren hunne gedachten geregeld uit te drukken.
Dit was niet slechts het geval bij het mondeling examen,
waar bij velen een zekere verlegenheid tot verschooning zou
kunnen strekken, doch ook de opstellen leverden hiervan het
A bewüs. Enkele gunstige uitzonderingen hadden hierbij wel is
waar plaats, doch als men let op het groot aantal jongelieden dat
in deze provincie de hoogere-burgerscholen bezoekt en op het E
betrekkelijk zeer klein getal, dat zich daarvan jaarlijks voor
A het eindexamen aanbiedt, dan is de stelling niet gewaagd, «
dat bijna alleen zij, die onder meer gunstige levensomstandig-
{ heden verkeeren, en den besten aanleg hebben, het middel-
baar onderwäs geregeld doorloopen. Met het oog hierop en de
" bekendheid dat de groote meerderheid die het eindexamen
aflegt, zich later aan hooger studie wijdt en in het maat-
schappelijk leven een meer belangrijke plaats zal innemen,
ware het te wenschen dat hieraan meer zorg kon besteed 4,
worden. l
f De kennis der Afdeeling A. Wis- en Werktuigkunde, bleek
lj volgens de verkregen cijfers, slechts bij 3 candidaten onvol-
jl vb