HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 39

JPEG (Deze pagina), 632.17 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

i `

Bijlage. l
in
iz
Arm
Y · dm Heer Commissrmïs des Konhizgs
in de Provincie NOO7'CZ­HOZZ(lil(Z.
Bij Uwe dispositie van den IGH Mei jl. No. 247/2081 be-
noemd tot voorzitter der Commissie voor het afnemen der
§~ eindexamens voor de hoogere burgerscholen in deze provincie,
acht ik het mijn pligt en veroorloof ik mg, enkele opmerkin-
gen onder Uwe aandacht te brengen.
Voor zoo ver ik deze, bg het opmaken van het verslag der Oom-
missie ter sprake bracht om ze daarin op te nemen, vond dit al
bij geen enkel lid ondersteuning en was men van meening, ä
dat het onnoodi zoude zi`n der eli'ke o merkin en daarin weder
E J E J P S
·¤ op te nemen, wijl ze èn door vroegere Commissiiën in deze
provincie èn in nog ruimer mate door Commissiën in andere i
provincien vermeld waren. Bovendien waren in de laatste jaren
in verschillende dagbladen, vlugschriften en op vergaderingen
‘ van leeraren bij het middelbaar onderwüs, het eindexamen
` zoowel als het onderwijs zoo veelvuldig besproken , dat een enkele
verwüzing daarnaar voor belangstellenden reeds voldoende kon
«»i» geacht worden. i
Ontmoette ik reeds dadelijk dergelijk gemotiveerd bezwaar, '
zoo meende ik hierop niet verder te mogen aandringen, over·
wegende dat een verslag van het eindexamen, zich misschien
Er
JEM gggg ä-ll_;_ j4g g_gg hA,, gä__ j gg A