HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 38

JPEG (Deze pagina), 722.05 KB

TIFF (Deze pagina), 7.24 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

. l
jj
l` se
van het schooltoezieht noch van den Staat een invloed te
vreezen, die allicht gevaarlijker worden zou, dan het ontbre-
, ken van godsdienstonderwüs. j`
Een enkele toelichting onzer tabellen laten wij hier volgen. li
Op de tabel van het middelbaar onderwijs, is geen plaats
' ingeruimd voor Pruisen, daar het moeilijk was hiervoor een
gemiddelde opgaaf samen te stellen. Het leerplan van scholen
van 3- tot Gjarigen cursus, biedt volgens WIESE’S opgaven Y
te veel verscheidenheid in de verschillende deelen van Pruisen
en zijne Staten hieromtrent aan; ook was de vereeniging met
gymnasiale voorbereiding op enkele plaatsen hiervoor een
lr groot bezwaar. Engeland wordt in de tabellen niet vermeld
l uithoofde het ons niet gelukt is van dáár voldoende opgaven "
j. te verkrijgen.
j Voor eontorarbeit als hoofd der laatste kolom van de 5e l
kl., leze men kantoorwerkzaamheden. l`
De tabel vermeldende het getal les­uren in de verschillende
> leervakken , op gymnasiën en scholen voor middelbaar onderwüs
onderwezen, zal weinig toelichting behoeven. De letters G en
M. O, duiden gymnasiaal en middelbaaieonderwüs aan , terwijl
boven aan de kolom vermeld staat gedurende hoeveel jaren
het onderwijs door de leerlingen wordt bügewoond. De totaal-
cijfers zijn verkregen door samentelling van het aantal uren L
in de verschillende vakken gedurende die jaren per week gegeven;
terwijl ter vergelijking op gelijke wijze gehandeld is met het
{ sub Lecrplcm vermelde aantal les­uren, in beide afdeelingen.
Gelijke samentelling is geschied voor de lesuren van het
leerplan voorgesteld door Curatoren van het gymnasium te Am-
i sterdam en in de laatste kolom van het leerplan door ons
aangegeven. Ter verkrijging van een gemakkelük overzicht
- dezer drie plannen, zijn zij in één tabel vereenigd.
al ­­­­-
je
>
` ' --­4·-- + Wm ,....7.. .-..,7 .,...-.. ....nn ." "`”" " . - ­ , r- .. ..._._.., V . .i,,Q",$f A-