HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 37

JPEG (Deze pagina), 802.24 KB

TIFF (Deze pagina), 7.23 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

ss ’
trouwen schenken. Bij al de verschillende geloofsovertuigingen
i die de knaap reeds bij zijn komst op het gymnasium ver- B
kregen heeft, betaamt het der overheid niet, aan wier zorgen
, deze inrichtingen van onderwüs zijn toevertrouwd, een keus A
t te doen welke door de ouders of verzorgers ten strengste
j zou kunnen worden afgekeurd. De ervaring bovendien is in
strijd met hetgeen sommigen van een andere wijze van han-
O delen verwachten; want de godsdienstzin in al die landen, waar
volgens onze tabellen het onderwüs in den godsdienst gegeven
;· wordt, is volstrekt niet beter dan ten onzent, waar men het
van de onderwüsvakken heeft uitgesloten; in Pruisen gaan
ook stemmen op, om het van de school als onderwijsvak te
verwijderen. Wij zullen dus niet beproeven hier te ondersteu-
nen, hetgeen door de ervaring in andere landen veroordeeld
is, doch beschouwen het als de plicht van ouders en verzorgers
te waken dat de eischen van het gemoed, ook vooral op
q jeugdigen leeftüd, niet achteloos miskend worden, want de
i zaden daarin uitgestrooid zullen later, hetzü ten goede, hetziji
. ten kwade, ontkiemen.
i r Onze overtuiging berust, naar hetgeen wg in onze ,,Nieu­
l were VVereld- en Levensbesehouwing" breedvoerig ontwik- ,4
keld hebben, geenszins op onverschilligheid, doch zij raadt l
onsltot omzichtigheid. Geheel zijn wij het eens met hetgeen
( wij hieromtrent lazen in ,,Entwurf der Organisation der
Gymnasiën und Realschulen in Oesterreich, pg. 74": Sä.mmt­ i
liche Lehrer der Schule haben in ihrem Unterrichte und Be-
tragen gewissenhaft darauf zu achten, dass sie die WVurzeln
wahrer Religiositat niemals schwächen , sondern, soweit es an
Y ihnen liegt , kräftigen und stitrken. Ein Hauptmittel für sittliche ;
Erziehung liegt in dem Unterrichte an sich, wenn er dem i
A, Bedürfnisse der Lebensalter gemäss organisirt und krêtftig j
ausgeführt ist. '
Als de leeraar op deze wijze zgn taak opvat, behoeft de
school voor het gemoed niet nadeelig te werken en is noch
. 3*
`et
ig li cr ,,.. M . l..r,.c... ., , . en ,-.-.-r-- rrrr zo r zo r Ff