HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 35

JPEG (Deze pagina), 850.89 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

z %
a` · · es
i zien in het gemis dat de jongelieden nu lgden zullen, wanneer
zg door de verplaatsing van een deel hunner studie, aan de
C universiteit geen college in logica meer volgen zullen. Op die
wgze ware het mogelijk hen in staat te stellen eenige alge- l
meene begrippen te verkrijgen, waarop zg hun oordeel moeten g
vestigen en hen er op te wgzen aan welke invloeden dat
_ oordeel vaak onderworpen is. j
i Misschien wordt in den loop der tgden aan onze `univer­ «
siteiten een leerschool opgericht voor psychologie, en het l
W onderwgs dat daarin nu vereenigd met logica, gedurende `
L j twee uren aan de hoogste klasse der gymnasiën in Oostenrijk
_ gegeven wordt, dan op betere wgze in ons land behartigd. Dan
Y zoude het mogelijk worden voor hen die bcgecrig zgn den
H ontwikkelingsgang der menschelgke gedachten te leeren gade- ,
B 5 slaan en op hare juiste waarde te schatten, daarmede bekend
r- te worden, zonder de lessen over psychiatrie, welke voortaan
Ot aan onze universiteiten znllen gegeven worden, te volgen, en X
1, welke slechts voor een gedeelte hierin voorzien kunnen.
Lm Y Hebben wg nu het voor ons liggend leerplan besproken
ins en vluchtig beschouwd, ook in verband met het gymnasiaal-
,g. en middelbaar onderwgs, zoowel in het buitenland als in ons
nj_ s ‘ land, voor zoover wg gegevens ter onzer beschikking hadden,
der » E er blijft ons nog één onderwgsvak over dat volgens onze l
tabellen alom in het buitenland, aan beiderlei soort van inrich-
udg tingen gegeven wordt, nl. Godsdienstonderwgs. Vg zouden {_
ion- ' meenen aan onze overtuiging te kort te doen, indien wg over dit
,W€. ` netelige punt in zake onderwgs, ons gevoelen nietmededeelden. i
bwa Bekend toch is het, hoe in ons land de ontwikkeling van
deel X het lager onderwijs schade lgdt door den partgstrgd daarover
[dig, gevoerd. Het allernoodigste wordt er door uitgesteld, de zoo
,98;;, nuttige en wenschelgke verbetering van ons lager onderwijs
uren er door benadeeld. Tegen het middelbaar onderwgs is vaak als
Guy- grief aangevoerd, dat het bg zgne vele leervakken geen gods-
Voor- dienstonderwgs heeft opgenomen, en daardoor des te schade-
3
E
ii ii
re
.
NM _ yr_,<," ’--­~--­---­--»­--~--·~· ---- ~ · ­-» ~· - ·- · ww O`;