HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 34

JPEG (Deze pagina), 797.36 KB

TIFF (Deze pagina), 7.47 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

· Y ` WM nl ""'#‘¢:·o­-««... W
1 xx ‘ gril.
E .
lr j

lv
32 j
te Bern, Kampen en ’s Hage; rekent men dit leervak als ont- ?
wikkelingsmoment wenschelük of noodig, en dat het als zoo-
danig bij uitnemendheid werken kan is ontwijfelbaar, dan moet '{
er minstens gedurende twee jaren 2 uur per week onderwijs
in gegeven worden en behooren eenige noties van natuurkunde
daaraan vooraf te gaan. Op grond daarvan geven wij in ons
, leerplan aan, om met de natuurkunde één jaar vroeger te begin- `
nen en zoowel in de 5e- als in de 6e kl., scheikunde te onder- j
v wijzen. Vreest men evenwel dat dit leervak te veel inspanning
van den leerling eischen zal, hetgeen wij niet direct kunnen
Qi; toegeven, daar de richting van zgn denkvermogen en oordeel
I hierbij een geheel andere zijn zal dan die welke bij ingespan-
l nen taalstudie op den voorgrond staat, en hij juist hierdoor
meer logisch leert denken en het eausalverband inzien, dan
voege men een enkel uur voor het ondervvgs in scheikunde ,
gelijk nu in het leerplan vermeld is bg die voor de natuur-
l kunde aangegeven, en bepale zich, gelijk in Oostenrijk, tot
het begrip van eenige algemeene scheikundige verbindingen,
zonder er daarom als een afzonderlijk leervak, onder den naam
van scheikunde, melding van te maken. De drie, volgens ons
aangegeven leerplan, dan vrijkomende uren, kunnen gevoeg­
lijk bij de wiskunde en de geschiedenis worden gevoegd, nl. E ­
het ééne uur der 5e kl. bij de wiskunde en de twee uren der , `
6e kl. A, bij de geschiedenis.
` Van groot belang voor de leerlingen onzer gymnasiën zoude
j het zijn, indien zij in hun laatste jaar, een ruimer blik kon- I
den slaan over hetgeen zij geleerd hebben, indien zij gewe- `
j zen werden op de waarde der wetten die zij op ieder gebied
hadden leeren kennen, en een eenigszins zelfstandig oordeel j
, zich leerden vormen zoowel op het gebied der taalstudie,
j- als op dat der wiskunde en der natuurkundige wetenschappen.
j Het leerplan behoefde daarvoor nog geen afzonderlijke uren
j aantegeven, als de docent slechts aan het einde van den cur-
sus, waar dit pas gaf, er op wees. Dit kon ten deele voor-
. ,` ,1
i` - ` lr?
n ï‘·
""Y 74 ----- . V · _ ,,_, gr, MEE