HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 33

JPEG (Deze pagina), 815.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.36 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

1
[ L
`v
si jj
i
Zoowel de deugdelijke studie onzer aanstaande genees- en
natuurkundigen, als het belang der jongelieden, vereischen
· alzoo een andere regeling van het leerplan, waardoor het hun
l mogelijk wordt hunne voorbereidende studiën zoodanig in te ik
richten, dat zij aan de eischen van het eerste natuurkundig
examen voldoen kunnen. i
Beschouwen wij het onderwüs in de natuurkundige weten- «
schappen met het oog op hen die later aan de universiteit j
l . een ander studievak volgen zullen, dan blijkt ons dat voor `
A hen, gemeenschappelijk met de toekomstige genees- en natuur- ·
. kundigen, in het geheel slechts twee uren voor natuurkunde
en één uur voor scheikunde bestemd wordt. Alleen in Rusland en
België vindt men zoo weinig belangstelling voor dit belang-
rijk deel der natuurkundige wetenschap en bij een reorgani-
satie van het gymnasiaalonderwijs mogen wg hieraan geen `
voorbeeld nemen; het zoude een terugtred zijn op den goeden
i weg nu reeds door vele onzer gymnasiën gevolgd, indien het
j onderwijs hierin verminderd werd. Al moet de zorg om het getal E
lesuren niet te hoog optevoeren, ons van veel wat wensche- (7
lijk is terughouden, hier mag geen vermindering plaats heb- 6
ben. Ieder die bekend is met de beginselen van natuur- en
A scheikunde als grondslag voor een gezonde ontwikkeling van ll
j den geest, zal moeten toestemmen dat een viertal uren voor · E
de natuurkunde hoog noodig is, zal de leerling in staat
zijn eenigermate over de werking in de natuur te oordee- {
` len en den invloed te waardeeren, welke hare thans verkre-
gen kennis op het maatschappelijk leven uitoefent. Waar het ‘
leerplan voor de 5e kl. voor scheikunde slechts één uur aan-
j geeft, gelooven wij dat de samensteller zich geen voldoende
rekenschap gegeven heeft, van hetgeen hij met dit onderwijs
beoogt, vooral als hg dit volgens de hemistischc methode
E wil gegeven hebben. Beter is het dan de scheikunde als af`-
zonderlgk leervak geheel weg te laten, gelijk dit het geval is
` aan de gymnasiën in Pruisen, Oostenrijk, Rusland, België,
E
.
j _ __. Xl? ,äH;­ .... . . e e , nl A J