HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 32

JPEG (Deze pagina), 790.20 KB

TIFF (Deze pagina), 7.36 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

~:«<~ï-=‘?1y "”i"¥*"***‘*-: ‘ "ewv ­.w..gwg. - .
5,
~ I
E
eo
E l
i propaedeutisch examen van medici in onzen tgd, doch dat die
ook kan beantwoorden aan de eisehen welke bg den vooruit-
gang der wetenschap mogen gesteld worden. ‘
li Zoo zoude het nadeel hetwelk door dit leerplan nu den
` toekomstige genees- en natuurkundigen bedreigt, worden
ii ` afgewend en ook aan hen die voordeelen verzekeren, welke
thans alleen de aanstaande juristen, theologen en litteratoren
genieten zullen. Voordeelen welke voor de eersten van over-
­ wegend belang zgn, daar juist hunne studiën, wegens hare E
T ·i grootere uitgebreidheid langer moeten duren dan die van de D
_ laatsten, en daardoor natuurlgk kostbaarder worden. {
Doch niet alleen kan op deze wgze een geregelde aansluiting
‘ hunne1· studie aan het universitair onderwgs tot stand komen,
3 hetgeen toch in ’t algemeen de bedoeling van den wetgever
geweest is en door dit leerplan onvermgdelgk belet wordt,
doch bovendien zal daardoor de grondslag der studie degelg­ p
ker worden. De geneeskundige, thans niet verplicht eenige ken- 2
r nis van de Grieksche taal- en letterkunde te bezitten, zal allicht
i buiten het gymnasium, beproeven de vereischte bekwaam-
heden te verkrggen, daardoor een minder geregelde opleiding
genieten en dikwgls aan bittere teleurstelling bg het examen ;
blootgesteld zgn; of wel zal hg zich wenden tot het middel; "
baar onderwgs en dan het Latgn als bgvak minder deugdelgk j
aanleeren, daar hem de verschillende verplichte leervakken,
hem te veel tgd rooven. Deze vrees is zeker niet ongegrond
- te achten, vooral nadat Dr. NASSAU NOORDEWIER in het
4 weekblad voor L. M. en G. onderwgs dd°. 23 Jung jl., er op i
i gewezen heeft, dat de vaststelling van dit leerplan er toe
l leiden zal dat de aanstaande medici en physici, zich zullen á
. wenden tot een hoogere burgerschool om daar hun voorberei-
dend onderwgs te ontvangen. Een litterator zou daar volgens
l hem aan de 4e en 5e klasse in een cursus van 2 à. 3 jaren,
jj de leerlingen voldoende kennis der oude talen kunnen mede-
l deelen, om tot de universiteit te worden toegelaten.
D
li
Y, _ j Y__>_ _ _Y__**__A __Y_ in 77447*- . / r_. J Y QL