HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 31

JPEG (Deze pagina), 821.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.35 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

E
l

. 29 X
i
jj meer uren dan nu het leerplan aangeeft, onderwezen werden.
Bg deze regeling werdon meer uren beschikbaar voor de
vakken, waarin zg uitgebreider kennis behoeven, en kon
het getal lesuren in de natuurkunde met nier en dat in de r
scheikunde met één toenemen, terwgl zg vroeger volgens de _
door ons aangegeven regeling reeds één uur in de natuur, -
één uur in de scheikunde en één uur in de natuurlijke
historie meer onderwijs genoten hadden. Aan de billgk ge- .
stelde eischen bg het eerste natuurkundige examen, ver-
wachten wg dat zg dan zullen kunnen voldoen, terwgl zoo ‘
4 1 noodig aan de universiteit, waar zg zich voor het tweede na-
tuurkundige examen voorbereiden, het ontbrekende kon worden
aangevuld, door nevens de colleges over physiologie, colleges
te openen voor physiologische schei­ en natuurkunde.
` Te meer vertrouwen wg dat op deze wgze aan billgke eischen 4
bg het eerste natuurkundige examen kan voldaan worden, indien
wg in aanmerking nemen dat bg het middelbaar onderwgs met
vgfjarigen cursus, de natuurkundige wetenschappen gemiddeld ij
gedurende 7 uur voor ieder vak onderwezen worden en dit fi
volgens ons voorstel voor deze vakken ruim zooveel, nl. 9
voor natuurkunde en 8 voor scheikunde, zoude bedragen. Voegt ii
j meu hierbg, dat het onderwijs in deze wetenschappen niet
gelijk bg het middelbaar onderwijs verdeeld is over verschil- ‘
lende jaren, doch voornamelijk gegeven wordt in de twee laatste
jaren, en dan nog grootendeels in het laatste jaar wanneer de leer- {
ling omstreeks 18 jaren oud, zich voorbereidt voor zgn aanstaande
r vakstudie, dan vermeenen wg dat die verwachting niet zal `
beschaamd worden. Versterkt worden wg in onze meening,
indien wg hiervoor als maatstaf nemen de kennis door goede
j leerlingen verkregen aan de scholen van middelbaar onderwijs
. met vgfjarigen cursus, waarvan wg de vruchten zoowel bg het
eiud­examen van 1874, als bg een meermalen afgelegd bezoek
aan de hier bestaande school gadesloegen. YVg achten dat die
kennis niet alleen voldoende is voor de eischen , gesteld bg het
E

E
ë fr
if
_ W,. J Lpiätïà -~­·­-«-»~· .·.i AMs.-....1 . .­ .... _ _ Y nl _ Y --·