HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 30

JPEG (Deze pagina), 801.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.35 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

’_ ,· ,,._',_;______;___ __‘_:____T_’_ r`_v”W? W Y rvir_fr
. l.
a
= 28 ;
Men heeft ingezien dat om den toekomstigen jurist, theoloog j
; en litterator te vrüwaren voo1· eenzijdige ontwikkeling, het
noodig is hem eenige kennis bij te brengen van de hem om-
gevende natuur, welke kennis , hoewel aan de universiteit aan
{g genees- en natuurkundigen onderwezen, geheel buiten zyn stu-
I dievak gelegen is en waartoe hem in den regel ook de gelegen- l
` heid ontbreekt dit onderwijs te volgen. In het belang der eersten
;« is men bij de regeling van het gymnasiaal onderwijs nog verder
gegaan en opdat hun verblijf aan de academie korter tüd zoude
t behoeven te duren, heeft men het onderwijs zoodanig geregeld,
L dat zij reeds vóór hun komst aldaar hunne vroegere propae­ 4 V
‘ i deutisohe studiën voleindigd hebben en onmiddelijk aan hun _
vakstudie beginnen kunnen. I
f Is hierdoor in een sedert lang gevoelde behoefte voorzien,
het belang der aanstaande genees- en natuurkundigen is daar­ E
bij niet voldoende ter harte genomen; zij toch zullen niet
in staat zijn onmiddelijk aan hun vakstudie te beginnen, doch
voordat zij hun eerste natuurkundig examen kunnen aHeg­
gen, nog gedurende eenigen tijd een onderwijs aan de uni-
versiteit moeten volgen, hetwelk hun op voldoende wijze aan g
een gymnasium kan gegeven worden. Raadpleegt men de
eischen van dat examen, dan kan het leerplan zonder veel g
bezwaar zoodanig worden ingericht, dat kl. VI B daaraan sluit,
en wordt dit verkregen door de vroeger besproken vrijstelling
der verdere beoefening van de Grieksohe taal- en letterkunde A
‘ in de 6<-> kl., door vermindering der Nederlandsche taal in die I
I klasse tot één uur, gemeenschappelijk met kl. VI A, verder p
i door geen deel te nemen aan het in de 6g kl. gegeven onder-
ï wijs in de (3‘rrieksche­ en Romeinsche geschiedenis, het onder- i
j wijs in aardrükskunde, meer büzonder als cosmographie, te jl
bepalen tot één uur, en de wiskunde evenzoo met één uur te ­
verminderen; voor beide deze leervakken behoeft dit geen be-
j zwaar op te leveren, daar alle leerlingen , hoewel dit onderwijs ge-
lijktijdig met kl. VI A ontvangende, hierin vroeger gedurende
i
li
e -~-- ­--­e» ---r` gil