HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 28

JPEG (Deze pagina), 769.90 KB

TIFF (Deze pagina), 7.38 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

_' M - . . nw., » .,;..,;;;:;;?ï· -`-«F­­­é­•1,,“ gft-”i.4.~,_______r__Yi*Y______f _ __ __ ij
5 I
á
26 ,
een jaar te snel doen vooruitgaan. Of zü in staat zullen we- g
l zen in het derde studiejaar reeds de worteltrekking door de
, binomiaal·formule van Newton, de vergelükingen van den 4
ë tweeden graad en onbepaalde vergelükingen en daarna eerst
de logarithmen, met vrucht te behandelen, betwgfelen wij.
ii Hierbü treedt, naar het ons voorkomt, de principieele grief
· van Curatoren van het Amsterdamsche gymnasium duidelijk op
I, den voorgrond, als zg bezwaar opperen tegen de wüze waarop
het onderwijs in de wiskunde over de verschillende jaren, vol-
ii 5 gens het leerplan verdeeld is. Gelijk omtrent zoo menig ander
onderwüsvak, ware het verkieslük geweest niet elk studie- il
l jaar zoo bepaald te omschrijven. Thans ondervindt men bij
i ' ` het middelbaar onderwijs ruimschoots de nadeelen van een te
. veel reglcmenteeren (hierover later), waardoor de vrüe ont-
l jwikkeling der studie, tot schade van het gymnasium en niet
minder tot schade der leerlingen, teveel aan banden gelegd A
wordt. In het onderwijs aan de gymnasiön zal allengs van zelf g
­ een goede ontwikkeling komen, en zonder nadeel daaraan toe
A te brengen, kan het nu in zün geheel niet in alle bijzon-
derheden worden vastgesteld. Als men de eischen voor het
eindexamen slechts niet te hoog opvoert, dan is het beter de
wijze waarop men tot de vervulling van deze geraken zal ,
zooveel mogelijk vrij te laten en de regeling daarvan toe te
vertrouwen aan het inzicht van Curatoren, in overleg met het
doceerend personeel. A
_ Is het aantal uren voor de wiskunde bestemd, te weinig, j:
j zoo zouden wij dit, vooral met het oog op het goed lee-
ren rekenen, met een zestal uren wenschen vermeerderd te I,
zien, alzoo van 11 gebracht op 17, en voor de genees- en
I natuurkundigen op 20 uren per week, opdat dezen in staat
A gesteld kunnen worden bij het verlaten van het gymnasium, .
j aan de eischen voor het eerste natuurkundigexamen te vol-
, doen.
j Alvorens de uren voor de natuurkundige wetenschappen be-
I ll
je

¥l

Qi A -- . - .....--k.4A--g.. x...... .-··-vi ïvïm