HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 27

JPEG (Deze pagina), 825.74 KB

TIFF (Deze pagina), 7.39 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

E _
K":
25 Q
j beoefening onzer geschiedenis niet gemist worden, te meer
ä daar zg aan de Universiteit niet behandeld wordt.
jj Op grond hiervan komt het ons wenschelgk voor dat vooral
j in de eerste jaren de vaderlandsche geschiedenis goed beoefend l
wordt; dan kan die der Grieken en Romeinen vooral in de _
6e kl. A. meer bijzonder behandeld worden, terwijl de Ge kl. B.,
die uren aan andere studiën wgdt. j
E Ook de beoefening der aardrijkskunde verdiende ruimer be-
dacht te wezen. Behalve dat zg door het daaraan verbonden B
l_ aanschouwelgk onderwgs den leerling eenige afleiding van zgne '
meer ingespannen taalstudie geven kan, wordt daardoor het
voorstellingsverrnogen opgewekt. In de latere jaren kan zg als
lj natuurkundige aardrgksbeschrgving en cosmographie onderwe-
gj zen, hem een ruimer blik doen slaan op onze aarde als be- _
woonde planeet, waarvan hg nu volgens het leerplan niets hooren {
T zal. Aan enkele gymnasiën in ons land, en velen in het bui-
tenland, behoort nu reeds de cosmographie tot de vakken van
onderwgs. Het gemis hiervan zal den leerling van het gymna­
jj sium eenige noodzakelgke begrippen omtrent onze aarde ont-
houden, welke nu bg het middelbaar onderwgs medegedeeld
worden. Ook door den Inspecteur van het Middelbaar Onderwgs
Dr. STEIN PARVE is in den Economist op de vormende kracht
van een goed onderwijs in de aardrgkskunde gewezen. l
, De wijze waarop de wiskunde in het leerplan vertegenwoor-
gg digd is, komt ons zeer bedenkelijk voor. IVordt aan de inrich­ j
i tingen van middelbaar onderwgs, die aan andere inrichtingen
van voortgezet- of hooger onderwgs aansluiten, een dubbel aantal '
uren toegekend, en mag dit met het oog op de andere studie-
vakken voor een gymnasium te veel geacht worden, indien er
; gelgk nu slechts ll uren voor bestemd blgven, dan zal dit on-
? voldoende zgn. Naar onze bescheiden meening heeft de samen-
steller van het leerplan een te gunstige voorstelling van de
vorderingen der leerlingen van de lagere school in dit leer-
E vak en wil hg hen gedurende drie uren per week in


l.
; >·
~·~ terms - B gp sf