HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 26

JPEG (Deze pagina), 794.93 KB

TIFF (Deze pagina), 7.39 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

` ‘ ‘· · ·/-· i :­;::ï=<?=~·;--~:::·¤e ,.-: . ,,Y. ,__,__ _ _Y__
E V l
E
24
i beteekenis. Wij zouden wenschen dat de samensteller van dit =
leerplan kennis droeg van de warme en bezielde woorden,
’ waarmede de schrgver ,,Uber nationale Erziehung“ de beoefe-
ning der vaderlandsohe geschiedenis op de Pruisische gymna­
j siën aanbeveelt; zeer zeker zoude dan onze geschiedenis in
V zgne oogen meer belangstelling gevonden hebben. `Waar een
absoluut gezag heerscht, moge de geschiedenis nutteloos, zelfs
gevaarlijk zgn, in een land waar de onderdanen vrije burgers
W zgn geworden, waar instellingen bestaan ten koste van strgd
i en bloed veroverd, daar moet de nationale geschiedenis op i
, den voorgrond geplaatst worden, ten einde vaderlandsliefde te
« F kweeken en het gevoel voor vrijheid en zelfstandigheid te ont-
wikkelen. jl
jl Hoe zal het mogelgk zgn den tgd waarin men leeft goed te
begrijpen, indien men niet weet, wat aan dezen is voorafge­
gaan; hoe waardeeren wat men bezit, indien men onbekend f
p is met de wijze waarop- en ten koste van hoeveel opoffering
het verkregen werd. Beter ware het des noods de historie van
Grieken en Romeinen te moeten missen, dan die van zgn ge-
boortegrond niet te kennen. Vlïaar moge het zgn dat de ge-
schiedboeken der oudheid een uitnemende voorbereiding zgn j
voor onze tgden, en dat Grieken en Romeinen al de wissel- W
valligheden van het staatkundig leven, waarin wg nog nieuwe- ä
i lingen zgn, gekend hebben; dat zg buitenlandsche- en bur- 4
geroorlogen en sociale woelingen doorleefden; dat zg hun de-
` mocratie, oligarchie, tyrannie, revolutie en reactie moesten
overwinnen en Dimosrnnivns en Cionno dichter bg ons staan,
I dan BOSSUET; dat PLAT0 en ARISTOTELES onze tegenwoordige
i toestanden misschien beter zouden beoordeelen, dan MONTEs­
l Quinn en RoUssnAU, ­- doch niet minder waar is het, dat j
, wg de bestaande of aanstaande toestanden moeten oplossen in V?
R den geest van onzen tgd, met de hulpmiddelen die ons ten
[ dienste staan en naar de omstandigheden, welke invloed uit-
oefenen op den bodem onzer historie. Daarom mag een goede E

l
iz
si -~~~------- - -» --·~ mm