HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 25

JPEG (Deze pagina), 832.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.38 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

i u
lj 23 .
j, beginselen eener taal aanteleeren, en terwijl de leerlingen eenige
vaardigheid zullen verkregen hebben om de grammaticale vor-
men der oude en nieuwe talen toe te passen, is het onzes pl
i inziens niet juist hen zooveel later nog weder lastig te vallen
met de beginselen eener taal, welke zg zich toch moeten eigen `
maken. Een bezwaar hetwelk geopperd kan worden tegen ons
voorstel, om wanneer in de 3e klasse met het Engelsch begon-
ïl nen wordt, dit dan tevens geschiedt met het Grieksch, doch
dit mag minder gelden, daar de leerling dan reeds 14 jaar is i
en veel taalstudie doorloopen heeft. Om het geleerde te kun- '
ti nen onderhouden, ware het ook wenschelgk dat in de hoogste
klassen nog één uur per week les in de levende talen gegeven
werd; voor de leerlingen zal dit weinig bezwaar opleveren, indien
Z zg dan den eenen of anderen schrgver lezen, terwgl de leeraar p
zorg draagt dat de aangeleerde taalgronden en uitspraak niet ver- i
4 loren gaan, hetgeen zoo lichtelijk het geval is, wanneer de
j levende talen niet meer behandeld worden. Is dit laatste het
geval dan zal de aanstaande academie­burger moeite hebben
1 om de studiewerken in zgn vak goed te begrgpen en zal hg (_'
achterstaan bg de leerlingen die middelbaar onderwgs genoten
l hebben; waarschgnlgk zal hg zelfs minder goed op de hoogte
blgven der levende talen, dan de meisjes die middelbaar on-
lj derwgs ontvingen of de leerlingen die dit onderwgs op een ‘
, driejarigen cursus bgwoonden.
i Tegen het onderwgs in de geschiedenis, gelgk het leerplan (
j, dit aangeeft, zgn naar onze meening Curatoren van het Am-
I sterdamsch gymnasium terecht krachtig opgekomen. De waarde
der vaderlandsche geschiedenis, aan welke slechts twee uren
jj in het geheele leerplan worden toegekend, is op deze wgze
miskend. Zoo iets voor den beschaafden jongeling noodig is, dan
x is dit zeker wel de historie van zgn land; niet alleen om den
historischen geest en de karaktertrekken onzer eeuw te be-
grgpen is zg noodig, doch vooral omdat men in een vrijen
staat niet onbekend mag zgn met zgn wording en politieke

l
g A
ii
. ,’
­ ­«- ‘ Q [,?|’ ' "’ · · ···-···~~~··-­-­-- ~--~-·­·~·r­- ~Y-­~~-·-*·· ' {