HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 24

JPEG (Deze pagina), 795.85 KB

TIFF (Deze pagina), 7.38 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

F .

22
voortzetten, terwgl de laatsten er van werden vrijgesteld, j
l gelgk wg dit in het door ons aangegeven leerplan vermelden.
I In de volgens het leerplan bepaalde uren van onderwgs voor
het Latgn, behoefde weinig verandering te komen.
Gaan wg verder het leerplan na, dan volgt het onderwgs
in de Nederlandsche taal- en letterkunde, waaraan in tegen-
* ‘ stelling der oude talen, een zeer bescheiden plaats is toege-
kend. Neemt men in aanmerking dat de leerling in het buiten' li
land van af zgn 9e en 10e jaar, tot aan zgn 18e waarop hg
V gewoonlgk het gymnasium verlaat, een 20 a 25 tal lesuren
. over de verschillende klassen verdeeld, in zgn moedertaal ont­ `
l vangen heeft, dan zoude men meenen, dat de uren in het
F leerplan vermeld, gevoegd "bg die welke hg reeds als knaap
. op de lagere school, in zgn moedertaal ontving, hiermede ge-
l heel overeenstemt, doch een belangrijke afwgking valt ons
daarbg op. Volgens het leerplan toch zal in het eerste jaar 5 A
uren, in de vier volgende jaren slechts 1 uur en in het laat- ,
i ste jaar 2 uren per week aan de moedertaal besteed worden.
j Naar onze bescheiden meening is een dergelgke verdeeling in j
verband met het vroeger aangevoerde omtrent stgl­oefening niet
wenschelgk, daar het aanleeren der juiste taalvormen in het
Latijn , ook aan de beoefening der moedertaal in de andere klas-
sen kon dienstbaar gemaakt worden, indien men er meer tgd ii
aan wgdde. Dit schgnt elders zoo begrepen te zgn, waar men
de latere studiejaren anders heeft ingericht. Ook bg het mid- V
delbaar onderwgs heeft men de beoefening der moedertaal,
j even als die der vreemde talen, meer gelgkelgk over de ver-
l schillende jaren verdeeld.
j Te recht meenen wg dat in het tweede jaar eerst met de ,
L Hoogduitsche taal begonnen wordt en wg juichen het toe, dat
` de beoefening der letterk11nde van de vreemde talen niet wordt T,
j ` geëischt, doch minder geschikt komt het ons voor, den leerling
l eerst twee jaren daarna met het Engelsch te doen beginnen.
Vooral de jeugdige leeftgd is geschikt, om de grammaticale
6
P r · -- -· M--- -·~~- -~ - ­« ‘ Q Lïfï