HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 23

JPEG (Deze pagina), 830.33 KB

TIFF (Deze pagina), 7.44 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

j
5 H
e 21 . tf
( l
l, voldoende bewijzen leveren van kennis der Lat§nsche­, Neder-
landsche­ , Fransche- en Hoogduitsche talen , meet- en stelkunst ,
als voorbereiding tot de natuurkundige wetenschappen, welk
eerste examen betreft, de natuur-, schei­, plantkunde en de ‘
j natuurlijke geschiedenis van planten en dieren. In de Staats- `
Courant van 28 en 29 Juni l. is door den Minister van
j ‘ Oorlog als vereischte bij de toelating van jongelieden die op- p
f geleid wenschen te worden tot ofücier van gezondheid en tot j
militair apotheker hier te lande, nog gevoegd, de overlegging
eener gelegaliseerde verklaring, waaruit blijkt, dat de aspirant `
minstens één jaar met goed gevolg onderwijs heeft genoten in
de G~rieksche­ en Engelsche taal.
Deze bepaling bij Koninklijk Besluit vastgesteld, vult we-
der de Wet van 1865 aan, en het is te vreezen dat wü p
met het vaststellen van verschillende Koninklüke Besluiten, l
ten aanzien der geneeskundige wetgeving, weder langzamer-
, hand op den vroeger veroordeelden weg geraken zullen, waar- X
1 door de geregelde vorming der geneeskundigen en een goede
jl uitoefening der geneeskunde belemmerd wordt. Een weg dien
men in 1865 voor goed heeft willen verlaten.
Zoo ongemerkt zal dus voor de toekomstige genees- en na- ll
tuurkundigen, de beoefening der Grieksche taal- en letterkunde ll
eene verplichting worden en feitelijk wordt dit het geval voor "
, hen, die een gymnasium als voorbereidings-school bezoeken.
Toch ware hieraan wel tegemoet te komen, indien het onderwijs {
_ in de Grieksohe taal- en letterkunde zoodanig werd ingericht,
ä dat het aan de behoeften der toekomstige juristen, theologanten
l en litteratoren voldeed, zonder daardoor de studie der aanstaande
E genees- en natuurkundigen te verzwaren. Voor een groot deel _
zou dit geschieden, indien eerst in de 38 klasse met het
J Grieksch begonnen en daarvoor 6 uur per weer aangewezen
E, werd; als het voorts in de 4G en 59 klasse met 7 uur per
week werd voortgezet en bij de dan volgende scheiding der
GS klasse, alleen de eersten dit onderwijs gedurende 7 uren
al
ä
r a
J Y r " Yi? ·-