HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 21

JPEG (Deze pagina), 824.63 KB

TIFF (Deze pagina), 7.43 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

I Iwdm I III IW Id I I dddd I I I iii
l * ‘
`
I, 19 ­ Q
= · l
bevredigd te zien. Wil men alzoo de beoefening der klassieke ui
i talen beschouwen als een middel om het verstand te oefenen,
jj de fantasie te verlevendigen, daardoor de oorspronkelijkheid nl
van denkbeelden te bevorderen, dan kunnen zij hiertoe alleszins I l
geschikt geacht worden, doch dan kan de cursorische behandeling Q
jl der verschillende schrüvers ook hierin voorzien, en behoeven
zij in het leerplan der gymnasiën niet zóóveel uren in beslag f
te nemen, dat daardoor de ontwikkeling van den geest, ook
in andere richting, schade lijdt. I
E In de maatschappü waarin wij verkeeren mogen wij geen I
g vreemdeling blijven, en er behoort een keus te geschieden
in welke richting de ontwikkeling der jongelieden zal geleid
worden, want niet alles kan geleerd worden wat nuttig of
wenschelijk is. Ernstig dient men te overwegen of de beoefe­ E
ning der oude talen, den meesten tücl zal innemen dan wel i
niet meer dan bepaald noodig is te achten, om zooveel ken-
nis van deze te verkrügen, dat later door eigen studie het "
ontbrekende kan worden aangevuld. Indien men de leerlingen
zoo ver brengt, dat zij de oude schrijvers goed begrgpen, j
ï dan zijn zij op den goeden weg geleid en zullen tekstver­ ‘
klaringen in het belang der andere studiën niet teveel tijd
. mogen innemen. ‘ _
Deelt men deze opvatting en vraagt men in welk opzicht `
het getal les­uren voor de oude talen bestemd, kan verminderd I
j worden, dan zal die vermindering de beoefening der Grieksche (
ip taal- en letterkunde moeten gelden, daar het geleerde hiervan
in den regel op later leeftijd weinig sporen achter laat. Moge
i zij uiteen wetenschappelijk en aesthetisoh oogpunt misschien
, het belangrijkste zgn, by de latere studiën bestaan zoo weinig
`I punten van aanraking tusschen het Grieksch en de speciale
studievakken, dat het voor een groot deel toch vergeten wordt.
In Frankrük wordt volgens BREAL aan de beoefening der Griek-
sche taal- en letterkunde op de lycea zoo weinig gedaan, dat
niet alleen de leerling er zich niet in te huis gevoelt, doch
2*
jr
, , -’~ lïïrlä ik ,/{