HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 17

JPEG (Deze pagina), 808.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.42 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

l j ¤
L
rs
l 15 i
j der oude talen op den voorgrond staat en deze zooveel in-
spanning van den geest eischt, mag tegenover die gymnastiek
. van den geest, de gymnastiek van het lichaam niet ge- t
Q mist worden, zal een harmonische ontwikkeling tot stand i l
komen. A {
Na hetgeen in den laatsten tijd, vooral over de hooge waarde
van het aanleereu der oude talen aan de gymnasiën, door {
bevoegden is aangevoerd, zullen wij niet beproeven daar- R
aan iets toe te voegen; wg wenschen alleen meer de aandacht l A
te vestigen op die takken van onderwijs in het leerplan ver- , '
meld, welke naar onze bescheiden meening meer waardeering
jj verdiend hadden.
Indien men zich voorstelt aan jongelingen zooveel kennis bü
te brengen, dat zij van de oude talen betrekkelijk veel, van y
r geschiedenis en wiskunde des noods genoeg moeten weten om i
voor sommige studievakken voldoende onderlegd te zijn, ten _
Q einde het universitair onderwüs zonder een nader af te leggen L k
jj propaedeutisch examen te kunnen volgen, dan zal het vastgesteld
leerplan hieraan kunnen beantwoorden; wil men evenwel dit '
leerplan doen strekken tot vorming en voorbereiding eener Sil
zelfstandige beoefening der wetenschappen, dan achten wij
i het daarvoor niet doelmatig ingericht. De grondslag daar-
door gelegd zal niet voldoende zgn om er een breede en l
degelijke ontwikkeling in het later te kiezen studievak op te
bouwen. Reeds terstond mag gevraagd worden of het noodig [
l is, ten koste der andere onderwgsvakken meer dan de helft
l der les­uren, nl. 90 van de 168, uitsluitend voor de oude talen
l af te zonderen, en dan nog van dezen evenveel voor de
l grieksche­ als voor de latijnsche taal en letterkunde te be-
§ stemmen. Slechts op één gymnasium en dan nog wel met een
vierjarigen cursus, treft men dit aan; bij de meesten is het
j aantal uren voor de beoefening van het Grieksch veel minder,
E vooral waar dit onderwijs op jeugdigen leeftijd gegeven wordt.
j Zoo begint men hiermede op de gymnasiën in Rusland,
t
Ql
. -, r Jy