HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 16

JPEG (Deze pagina), 802.68 KB

TIFF (Deze pagina), 7.42 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

E/VVV

14 5
niet alleen behoefte aan kennis of wetenschap, maar vooral .
ook aan lust en energie, om haar in het leven toe te passen; V
anders blgft zij een dood kapitaal. Zal de vatbaarheid van den .
geest om telkens nieuwe indrukken te ontvangen, en die frisch Q
en levendig te bewaren, behouden blgven, dan behoort de
stofwisseling in de hersenen voortdurend te worden afgewisseld;
i de krachtige bloedstrooming bg ingespannen opmerken of naden-
· - ken daar heengeleid, dient door spierbeweging van het geheele
r lichaam, na eenigen tgd er weder aan te worden onttrokken. i
Indien door te veel ingespannen leeren, de bloedsaandrang
V naar de hersenen te langdurig plaats heeft, volgt lichtelijk
M een schadelijke werking welke zich door verhoogde prikkel- ij
X baarheid of door dofheid kenmerkt; in beide gevallen moet
de vatbaarheid om de vereischte indrukken van het geleerde V
j te ontvangen, daaronder lgden. Dikwgls valt het den leerling t
i moeilijk zgne gedachten te bepalen bg het werk waarover hg
met gebogen hoofd zit te turen; zgn gedachten dwalen af, Q
p of hg wordt dof en slaperig, en de levendigheid en frischheid
l van zgn geest gaan verloren. Velen lgden aan hoofdpgn , anderen j
aan gestoorde voeding, en niet weinigen bederven reeds op
jeugdigen leeftijd hun gezichtsvermogen.
Een krachtig middel om deze sehadelgke gevolgen te voor- i
komen, is afwisseling in de vakken van onderwgs; taalstudie
en wiskunde, die in hooge mate inspanning van het oordeel
en herinneringsvermogen vereischen, behooren door aanschou-
welgk onderwgs, waartoe aardrgkskunde en natuurwetenschap- I
pen behooren, nu en dan te worden afgewisseld. Ook de i
l geschiedenis goed onderwezen, kan hieraan te gemoet komen, V
l want zg brengt het voorstellingsvermogen van den geest in l
werking, door personen, plaatsen en eigenaardige toestanden ,
l voor den geest te roepen. Boven dit alles staat evenwel de ‘ê
, gymnastiek, welke een geregelde bloedstrooming door het ge-
« heele lichaam bevordert, waardoor tgdelgk de geest ontspannen lï
t wordt. Vooral bg het gymnasiaal onderwgs, waar de studie ip
f
e'