HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 15

JPEG (Deze pagina), 819.73 KB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

l ii
;
l ·>
,1 is
dienstplichten te vervullen, dat daarvan 48,300 voor den dienst
L ongeschikt waren. Neemt men hierbij in aanmerking, dat bü ï
M deze zoogenaamde éénjarigen, niet nauwkeurig gelet wordt ;
op kortzichtigheid, dan meent hij te mogen aannemen, dat van i i
lï hen die hooger onderwijs genieten, 75°/0 niet normaal zijn. ~
Het is een feit volgens hem, dat zoowel op de gymnasiën als p
op de hoogere burgerscholen het lichaam in zünontwikkeling i .
benadeeld wordt en hij telt het weinig of een jongeling al op .
zgn 20@ levensjaar een voorbeeld van geleerdheid is, indien ,
2 hij dit met een vroegtgdigen dood bekoopen moet. Moge der- ’
gelijke ongunstige verhouding bü ons al niet bestaan, daar het
den geest sterk inspannend onderwijs niet gelijk in Pruisen
reeds op negenjarigen leeftijd begint, men hoede zich toch
om de eischen van het lichaam niet te gering te achten; want 1
ook op twaalfjarigen leeftijd heeft de geest weinig vatbaarheid
voor gezette studie. g
f Terwijl de negenjarige knaap in Pruisen reeds 10 uur per
week Latijn en 2 uur natuurlijke historie moet leeren, op
j elfjarigen leeftijd 10 uur Latijn, 6 uur Grieksch, 2 uur Fransch I áj,
en bovendien nog zijn moedertaal, heeft men elders terecht
begrepen, dat dit geen navolgingswaardig voorbeeld is. ff
PAUL JANET merkt in de Revue des deux Mendes van 1872 · E
op, dat men van de kinderen niet vergen kan, dat zij tege-
“ lijkertijd en met goed gevolg twee verschillende talen aanleeren,
l nl. een derioude talen en een nieuwe taal, behalve hun moe- {
dertaal, of men doodt de hen om de eieren, door vooraf de
jeugdige hersenen uitteputten. In Frankrük begint het voor-
l ` bereidend hooger onderwijs op de lycea, niet vóór het tiende
i levensjaar en duurt acht jaren. Volgens JANET moet niet vóór
het twaalfde jaar met het aanleeren van Latijn begonnen
*3 worden en de beoefening der natuurkundige wetenschappen
eerst na een goede letterkundige ontwikkeling volgen.
In de prille jeugd spanne men de kinderlijke hersenen niet
te veel in, want het individu zoowel als de maatschappij hebben
O
zi
K
_ l·