HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 14

JPEG (Deze pagina), 801.64 KB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

ë/{APP-
12 ,1
het karakter vormt. Niet te vergeefs zgn de Engelsche jonge- .
lieden beoefenaren geweest van verschillende spelen, waarbg i
· inspanning van het lichaam op den voorgrond staat. Als Dr.
EKKER ons de colleges van Eroiv, Hnnnow, RUGBY, enz. pi
beschrijft en hg op het schrale leerplan daar gevolgd, wgst,
' dan gevoelen wg hoeveel nut er ingelegen moet zgn, dat nevens
de gyrnnastie voor den geest, welke vooral bg het aanleeren
~ der oude talen plaats heeft, ook die van het lichaam niet ver-
, waarloosd wordt. Daar wordt minder gelet op het veel leeren,
doch meer op het stelselmatig oefenen van den geest en de 1
vorming van het karakter. Van jongs af aan gewent men den
j leerling zich zelfstandig en krachtig te ontwikkelen, zgn aan-
‘ doeningen te beheerschen, vrgmoedigheid, vastheid van wil en H
8 koenheid te bezitten. De Engelsche paedagoog is vrgzinnig in
G zgn omgang met zgn scholieren; zonder pedantisme weet hg
l zgn achtbaarheid tegenover hen te bewaren , en al is hg misschien
minder wetenschappelijk dan zgn Duitsche collega, hg vergoedt i
dit in ruime mate door zgn onbekrompenheid, zgn geduld en H
zgn persoonlgken invloed om de knapen aan zgn zorgen toe- j
vertrouwd, op te leiden tot mannen die maatschappelgke deugden
bezitten en weten te waardeerenr Het paedagogische Duitschland
Z met zgn omvangrgke wetenschappelgke vorming, is het niet
gelukt het karakter der jongelieden zoo goed te vormen als
dit in Engeland het geval is. Veel is er dat wg van Duitschland i
en in ’t bgzonder van Pruisen niet behoeven over te nemen, j
doch waar zg toonen belang te stellen in het teekenonderwgs
j en de gymnastiek, hetgeen op hun programma voorkomt, is
het wenschelgk hierin hun voorbeeld te volgen. ,
[ In 1872 verscheen van Dr. BECK in Giessen een vlugschrift (
`; over het gymnasiaalonderwgs, met het motto: Orcmdum est,
I ut sit mms sam; in cmjaorc scmo (Juvenalis) , waarin hg aandringt *3
op lichaamsoefening. Hg ontleent aan de ofiicieele berichten van
Q Dr. ENGEL in Pruisen, dat van 130,000 jongelieden die het E
recht verkregen om slechts gedurende één _jaar hunne militaire
i 9