HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 13

JPEG (Deze pagina), 816.28 KB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB


{ l è
. ;‘~<
Q 11 ,
F, ,,op een goed ingerichte Latijnsche school als op een Hoogere­
,,burgerschool mocht ontbreken. Hand aan hand met de lezing
,,en bestudeering der beste schrijvers van alle tijden, welke
,,het hart der jongelieden zin voor het schoone moet inboeze­ { i
,,men, oefent het teekenen, het oog en hart behoorlijk geleid, ‘
,,zin voor edele, schoone vormen. Hoe jammer eindelgk om ,
,,jongelieden. die reeds een jaar of wat de teekenkunst heee- l °
,,fend hebben, bij hunne komst op de Latünsehe school het 2
,,onderwijs daarin als iets onnuts te onthouden, terwijl het zoo ,
,,gemakkelijk zou zijn om hen, al is het slechts door één uur '
,,onderrieht in de week, de beoefening eener kunst te laten
,,aanhouden en voortzetten, waarvan zg later ook in het da-
,,gelijksch leven bij verschillende gelegenheden, zoo groot nut
,,en gemak hebben." Waarlijk, zoo iets kan bijdragen tot de j
bevordering van schoonheidszin en in staat is het gevoel voor Y .
het edele op te wekken, dan mag daartoe wel de teekenkunst ,
i gerekend worden. =.
En de gymnastiek, aan welke hij het middelbaar onderwijs ,
een plaats is ingeruimd, heeft bij deze regeling van het
gymnasiaal-onderwijs geen genade gevonden. WVaar_ de samen-
steller van dit leerplan terecht zorg gedragen heeft, dat geen
te groot aantal les­·uren of te omvangrüke eisehen bü het eind- X
I examen gesteld, den jeugdigen geest in zijn zelfstandige ont-
; wikkeling zouden belemmeren, heeft hij toch de eischen van
het lichaam voorbü gezien. Wel is waar veroorlooft het matig {
getal uren op de school doorgebracht, daar buiten ontspanning
te nemen, doch voor velen die in hun jeugd te weinig neiging I
hebben om aan eenige liehaams­inspanning deel te nemen , zoude
E het een voordeel zijn, indien zij daartoe gedrongen werden;
i indien althans hiertegen geen overwegende bezwaren bestaan.
lf Rappe beweging der ledematen doet de neiging ook tot rappe wer-
king van den geest ontstaan; het geoefende oog en de geoefende
i hand wekken een zeker zelfvertrouwen, waardoor bezwaren in
’t algemeen lichter geteld worden; een zelfvertrouwen dat tevens

of