HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 12

JPEG (Deze pagina), 790.43 KB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

»- Yvan '· - Y «ï;·»-~`·.Jï­-ll ­•`· »l~L`- ?­··JZïT­l.»L5«ï.s...J`,§·««.£,.;;Z­;¤..•ï»...5~¢a4.»,.,,,«...,z....,..,,,_·,;..,y»«...,,_,_,_,..-,,.,...h,, " ,‘ ’ ___g;;_ ,____.__;· ___,___,__ (lg ""°°°"ï_
g l
t . l
10
hierin voorzien. Zal de leerling van het gymnasium in het lg
aanleeren der levende talen volgens dit leerplan, reeds ver
» achterstaan niet alleen bg de leerlingen der hoogere burger- L
Y school met vijüarigen cursus, doch ook bg die van dergelüke
j scholen met driejarigen cursus en niet minder bij de leerlin-
gen der meisjesscholen waar middelbaar onderwijs gegeven
L wordt, er is zooveel waarin hij volgens dit leerplan zal te kort
’ komen, om door veelzijdige oefening van het verstand in staat
gesteld te worden met voordeel partij te trekken van de
l` ervaringen, die het practische leven hem zal aanbieden, gelük
het middelbaar onderwüs voor onze jongelieden beoogt, dat
¥ waarlijk de meerdere studie der oude talen dit alles niet ver-
goeden kan, al wil men ook toegeven dat deze den leerling
in staat zal stellen spoediger de nieuwe talen aan te leeren.
t Het tegenwoordig maatschappelijk leven stelt andere eischen
dan de vorige eeuw, en het zoude tamelijk onpractisch zijn,
onze toekomstige academieburgers te vormen tot geleerden die f
j het Grieksoh beter begrüpen en spreken konden dan de tegen-
woordige Grieken, doch door dezen moesten worden bespot
om hun onwetendheid ten aanzien der behoeften van het maat-
j schappelijk leven en verkeer.
H Hoewel van de wis- en natuurkundige wetenschappen bij
l het middelbaar onderwüs meer werk behoort gemaakt te wor-
den, dan bij dat op de gymnasiën gegeven, zoo behoefde dit ‘
toch niet zóó karig bedeeld te zijn geworden, zonder dat daar-
door de leerlingen met werk zijn overladen.
5 Een ander bezwaar tegen dit leerplan is, dat daarin twee
E vakken niet vermeld worden, welke bü een goed geregeld g
k gymnasiaal onderwüs niet ontbreken mogen, nl. het teekenen l
en de gymnastiek. Zeer juist achten wij de meening van den l
H Rector van het gymnasium alhier, die bg de reorganisatie in
· 1874 naar aanleiding van geopperde bezwaren omtrent de in-
V voering van het teekenonderwgs, opmerkte: ,,dat een zoo bij
l ,,uitstek vormend element als het teekenonderwijs, evenmin