HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 11

JPEG (Deze pagina), 824.05 KB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

v - 1. ,.4 .T‘?'LZ;.ws::...;r4:ï~z·*ï:;vv;;;rn::;M.·~.-;.::..,;..,;;.·,,*;..k;l‘,;;;.w.ï;"‘",n.n,_,:i.- M; wt, f"? ’ ’ ’ i"' ’ ë . ,
fr lt
ä 3 '*
l L
ï‘i
11 a 12 jaren, waartoe men vermoedelük zal moeten komen
met het oog op het onderwüs in de wiskunde, dat reeds een
tamelijke ontwikkeling der leerlingen veronderstelt bg hun
komst op het gymnasium, dan zullen zij volgens het leerplan {
eerst met hun dertiende jaar beginnen aan de Hoogduitsche C
I, taal en met hun vijftiende- aan de Engelsche taal, terwijl L
i zij gedurende de twee laatste jaren van hun verblijf aan het .
j gymnasium, noch het Hoogduitsch, noch het Franseh zullen ­ Q j
`V, onderhouden, daar in deze talen geen onderwijs meer gegeven l
l. wordt. Dat hierdoor zeer veel van het geleerde door andere l I
jl, studiën verdrongen en nog veel meer vergeten worden zal, is
boven allen twijfel verheven.
‘ Het leerplan bepaalt voorts dat de leerling eerst met zijn
16<> jaar beginnen zal met de natuurlijke-historie, terwül des- , ,
kundigen in den regel daarmede op 12 jarigen leeftüd begin- i 4
nen willen. Evenzoo zal hij dan eerst beginnen met natuur- .
j, en scheikunde, en in één jaar gedurende twee uren van de V ,_
eerste en gedurende één uur van de tweede zoo veel kennis
moeten opdoen, dat de natuurkundige wetenschap welke hü [ ,5
S verkregen heeft, voor hem een tegengift zijn kan tegen zijn
te eenzädige letterkundige ontwikkeling. Of dit vernisje iets
daarvoor helpen kan is niet alleen te betwijfelen, doch als j
gl onmogelijk aantenemen. Ook de uren bestemd voor geschiede- `
nis, aardr§ks­ en wiskunde waarop wg later terugkomen, zijn
I veel te karig bedeeld. 1
Aan vele gymnasiën wordt nu onderwüs gegeven in staats-
, inrichting en staathuishoudkunde, welke vakken op dit leer-
ig plan niet vermeld worden. Nu moge dit geen bezwaar opleveren
voor den aanstaanden jurist, doch voor toekomstige theologanten,
lg litteratoren, medici en physici is het niet alleen wenschelijk ‘
‘? doch tevens noodzakelijk, dat zij eenig inzicht verkrijgen in
het organisme der maatschappij, waarin zij zich later zullen
moeten bewegen. Voor de leerlingen bp het middelbaar onder-
wijs heeft men die behoefte erkend, en is bij het onderwijs
'
á
.M.*y