HomeHet leerplan voor het gymnasiaal onderwijs, in verband beschouwd met het leerplan van verschillende, zoowel binnen- als buitenlaPagina 10

JPEG (Deze pagina), 789.02 KB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 50.98 MB

8
onderwg s opleiden, een wgziging in hun leerplan moeten brengen. i
Thans worden de beginselen der Fransche taal dáár onder-
· wezen, omdat die bg de toelating tot het middelbaar onderwijs
gevorderd worden.
Een regeling waarbij jongelieden van twaalfjarigen leeftgd ,
i toegerust met de bovengenoemde kundigheden werden toege- lj
laten, ware onzes inziens verkieslgker geweest, dan konden i
l zg bg geregelde studie op achttienjarigen leeftgd naar de uni-
jp versiteit vertrekken en op drie- of vierentwintigjarigen leeftgd ly
deze weder verlaten.
De bestaande regeling aan het gymnasium alhier, is in dien in
. geest. Tot de lessen worden hier toegelaten, zg die aan een
” hoogere­burgerschool tot de derde klasse zgn overgegaan of ll
wier ontwikkeling daaraan geëvenredigd is. Op dezen deugde­ (
lj lgken grondslag werd hier het voorbereidend hooger onderwijs
voortgezet; volgens het nieuwe leerplan evenwel zal bg een
zesjarig verblijf aan het gymnasium, de leerling van oude _,
r talen zeker veel meer dan vroeger geleerd hebben, doch met
het aanleeren Ivan nieuwe talen zal hg schade lijden, zoowel
in het aantal lesuren daarvoor bestemd, als in den tijd gedu- _
rende welken hg zich die zal moeten eigen maken. Indien nu
i slechts in het geheel elf uren voor de Fransche taal zgn aan-
· gewezen, dan maakt dit een belangrgk verschil bg de vroegere j
beoefening dezer taal, welke hg vroeger op de lagere school
reeds gedurende 21 uren, op de hoogere burgerschool gedu-
rende 8 en op het gymnasium evenzoo gedurende 8 uren
E beoefend had. Terwijl hg vroeger bg zgn komst op het gym- gl
E nasium de lessen in het Hoogduitsch gedurende 8,in het En- V.
gelsch gedurende 6 uren had bijgewoond en beide talen gedu-
rende 8 uren aan het gymnasium voortzette, zal hg nu in drie jl
i jaren slechts 9 uren in de eerste, en 7 uren in de tweede
g taal, les ontvangen. Mag men aannemen dat de leeftijd waarop
li de leerlingen tot het gymnasium zullen worden toegelaten,in
l den regel door de gemeentebesturen zal bepaald worden op