HomeAdres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, behelzende bedenkingen tegen het ontwerp van wet, tot regeling der schutterijenPagina 8

JPEG (Deze pagina), 622.60 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 8.12 MB

i
l
10
worden, dan twijfelen wij geen oogenblik aan hare nut-
tige strekking ; doch wij betwijfelen die, wanneer de weg
geopend is, dat ieder die lust en niet eenige ondervinding
heeft, daartoe kan geraken.
In eene brochure ,,een woord over het ontwerp van wet
,, tot regeling der sehutterijen" pag. 12 is opgemerkt dat
indien het ontwerp tot wet verheven wordt, de verhou­ ;
ding van den meer gegoeden stand of die zelve in de uni- i
form-kleeding kunnen voorzien , tot de mingegoeden of die
de kleeding van wege de gemeente ontvangen, zal zijn als
5 tot 95 of 6 tot 944; - eene ondervinding als luit.­kwar­
tiermeester van twintig jaren, gaf mij die overtuiging. Ook
gelooven wij in die jaren alhier het onderzoek der lig-
chamelijke gebreken zonder aanzien van personen is geschied.
Er schijnt dus, om vele redenen, behoefte te bestaan,
de wijze van oproeping, zoo als in art. 65 en 70 van
j het ontwerp is nedergelegd, te wijzigen. Die wijziging ver-
, meenen wij, is vatbaar voor meer dan eene beschouwing.
Iedere bepaling, die ten doel zal hebben, den gegoeden
stand meer bij de schutterijen te doen opnemen, dan het
ontwerp bedoelt, gelooven wij eene betere zamenstelling
zal kunnen opleveren. i
Mogt Uwe Vergadering van oordeel zijn om de tweede
zinsnede van art. 65 te doen wegvallen, en daarvoor in
de plaats te doen stellen:
,, Op de sehuttersrollen worden gebragt:
l°. ,,Sehutterpligtigen, die na gedaan onderzoek, naar J
,, het oordeel der Commissie, op eigen kosten, voorzien l
,, kunnen in hunne uniformkleeding," als dan i
2°. ,, De schutterpligtigen, aan wien de nniformkleeding
,, zal verstrekt worden/’
I
r