HomeAdres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, behelzende bedenkingen tegen het ontwerp van wet, tot regeling der schutterijenPagina 7

JPEG (Deze pagina), 632.52 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 8.12 MB

9
terijen , onderoffieieren -­~ gewezen miliciens te doen aan-
stellen, die als onvermogend , door het gemeentebestuur
van de uniform­kleeding zijn voorzien; maar toch zeker
kunnen die onvermogenden nimmer tot offieier benoemd
worden.
De leemte in het ontwerp, dat onder hen die geroepen
jj kunnen worden tot dienst, geen voldoend getal zich zal
j 4 voordoen, om op voegzame wijze te kunnen voorzien in
~ de behoefte van officieren en onderofficieren , schijnt wel
door de ontwerpers te zijn gevoeld, daar het ontwerp op
Z onderseheidene wijzen den weg openstelt dat personen , noeh
j dienst- noch schutterpligtig zijnde, tot de sehutterijen kun-
’_ nen toegelaten worden. Maar indien , zoo als de onder-
j vinding heeft doen zien , buiten de schutterij , weinig of
geen liefhebbers zich daarvoor opdoen, hoe dan? Zal Uwe
al Vergadering het niet als te gewaagd beschouwen, het bekomen
i van officieren afhankelijk te doen zijn van de hoop, buiten
de schutterij zich personen zullen voordoen, die tot het
aanvaarden van dien rang zich bereid verklaren? Maar al
ware het mogelijk die hoop te verwezentlijken, dan toch
lj zeker zullen die personen alle geschiktheid tot dien rang
K missen. Zij toeh , als buiten de schutterij zijnde , kunnen
geen opleiding hoegenaamd voor officier hebben ge-
had ; - welligt zullen de meeste nimmer een geweer in
handen hebben gehad en mogen wij dan geen regtvaardiging
vinden in de meening het noodzakelijk is, officieren te j
benoemen, die als onderofficieren althans, zeker bij de j
schutterij , eenige ondervinding hebben bekomen? Z
Indien de wet eene bepaling zal bevatten dat personen,
buiten de schutterij, die bewijzen van militaire ondervin-
ding kunnen doen gelden, tot officier kunnen benoemd