HomeAdres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, behelzende bedenkingen tegen het ontwerp van wet, tot regeling der schutterijenPagina 6

JPEG (Deze pagina), 639.21 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 8.12 MB

i_ l
S
leger ," eene waarheid die Wij gelooven ook Val] toepassing
is op de officieren in het algemeen: ,,goede officieren zijn
het halve leger/’ Wanneer van een corps , het bevelvoe··
rende gedeelte -­ de officieren ­­ overwegende gebreken aan­
kleeft, zal het uitvoerende deel - de soldaten of schutters -­-­
al zijn die zeer voldoende geoefend , dat corps in het uur
van gevaar weinig tot een goede verdediging van het va- jp
derland kunnen toebrengen. j 4 M
In tegenoverstelling van het leger , schijnt er voor de »
schutterij slechts één weg te bestaan tot het bekomen van
goede officieren ; ­-­ dat is de opleiding of de oefening bij de i
schutterij zelve. j
Sedert jaren is er alom in den lande, de stem verno­ ’_
men, dat men bij de schutterij geen officier moest benoe­ E
men , dan die eenigen tijd als onderofiieier was in dienst
geweest, en nimmer is die stem weêrsproken, ook daartoe
moeijlijk vatbaar. Als onderoflicier der schutterij zal men
ondervinding kunnen verkregen hebben; om als officier
eenige geschiktheid te hebben, men zal eerst ter schole
moeten gaan o1n als onderwij zer of gezaghebber te kun~
nen optreden. iq
Geen schutterij, gelooven wij, zal aa11 de verwachting be- K
antwoorden, waarin de kiem niet aanwezig is om officie-
ren te bekomen. En die kiem of bron , kan geen andere
zijn, dan de onderoflicieren , - onderofficieren die behooren
tot den meer gegoeden stand, die door beschaving en
een goed oordeel, invloed kunnen hebben op de schut-
ters, die geldelijke middelen bezitten om te kunnen voor­
zien in hunne uniform-kleeding.
j Hoewel niet onze mcening, kan het mogelijk zijn erbij
i de Regering geen bedenkingen bestaan, om bij de schut-