HomeAdres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, behelzende bedenkingen tegen het ontwerp van wet, tot regeling der schutterijenPagina 5

JPEG (Deze pagina), 654.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 8.12 MB

7
Het zal aan de aandacht van Uwe vergadering mede
niet ontgaan zijn, dat als de dienstpligt zal ophouden met
de 30 jaren , de schutterij een gevoeligen slag zal
worden toegebragt. In den regel verlaten de onderoiïieie-
ren bij het leger, die 01n deze of gene reden , de waar-
schijnlijkheid niet verwachten , tot officier benoemd to
.. worden, omtrent die leeftijd , de dienst; zij zijn als-
dan volgens de bestaande wet tot hun 35m jaar schutter-
pligtig. Van daar, dat men bij de schutterij van iedere go-
meente, onderoiïieieren aantreft, die vroeger in dien graad
bij het leger hebben gediend. Hunne diensten worden op
hoogen prijs gesteld, als de meest nuttige leden der schut-
terij; beperkt men den dienstpligt tot de 30 jaren, dan
zeker ontvalt de schutterij , een gewigtigen steun , welligt
treft men de slagtader die haar doet leven. De bedoelde
wijziging zoude ook dat nadeel voorkomen.
Die wijziging wordt ook geregtvaardigd, naar wij ver-
meenen , bij de gedachte , het niet overdreven kan geaeht
worden, om , is het vaderland in nood, tot hare verdedi-
ging kunnen geroepen worden , de ongehuwden tot den
i leeftijd van 35 jaren. Ook zal zij den dienstpligt weinig
” meer drukken dan thans: I°. worden de gehuwden daar-
van ontheven, 20. voor velen, zal die pligt, met de 25
jaren beginnen , namentlijk die bij de militie in dienst
zijn; en volgens de memorie van toelichting pag. Il
zullen de sehutterijen in gewone tijden gedeelte gewe-
zen miliciens bevatten. In gewone omstandigheden ie de
tijd dat men tot de dienst kan geroepen worden, dezelfde ­-
vijf jaren.
QP. De regelivzy der 0_;22·0qpä7zg áoö de eliensá. Het is
meermalen gezegd ,,een goed opperbevelhebber is het halve
E