HomeAdres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, behelzende bedenkingen tegen het ontwerp van wet, tot regeling der schutterijenPagina 4

JPEG (Deze pagina), 641.76 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 8.12 MB

6
is, op de sehutterrol van het loopende dienstjaar , dienst-
pligtigen gewapend worden die op vroegere rollen voorkomen,
en niet opgeroepen waren.
Bestaat er nog vrees, dat door bijzondere omstandigheden
A in zeer kleine gemeenten , een enkel schutter zoude ontbre-
ken aan de 3 pet. , hoewel het aan de verdediging van het
vaderland niet zoude schaden , kan ook daarin voorzien ..
worden door eene wetsbepaling als deze: ,, De aangifte voor
,, de sehutterij is verpligtend voor gehuwden en weduw-
,, naars die op den 1°“ Januarij van het jaar, hun 21m
,, jaar zijn ingetreden, en het 355** niet hebben volbragt,
,, wanneer daartoe bij afkondiging van Burgemeester en
,, Vethouders in de gemeente de oproeping zal gesehieden."
De inlijving en de oproeping tot de dienst zoude kunnen aan-
vangen 1net dengenen die kinderloos en de jongste in jaren is.
Eene bepaling, dat na de mobielverklaring genoemd in
art. 130, het aangaan van een huwelijk geen vrijstelling
van dienst zal verleenen, voor de sehutterijen in art. 131
bedoeld, zal welligt nuttig zijn , en in art. 138 kunnen
opgenomen worden. [
Nog een ander voordeel zoude de bedoelde wijziging
aanbieden ­- daar al de bepalingen , die in het ontwerp i
voor de 2° klasse van oproeping voorkomen , alsdan kun-
nen wegvallen , zoude het de werkzaamheden van het ge-
meentebestuur en de commissie der schutterij vereenvou-
digen; ­- vooral ook wensehelijk , daar de aangifte der
gehuwden, en het opmaken der rollen voor de 2° klasse
van oproeping, weinig waarde hebben, en alleen dan
te stade kunnen komen, indien het zeer klein gedeelte,
waarvan sprake is op pag. 4« der memorie van toelichting,
i opgeroepen 1noet worden.
E