HomeAdres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, behelzende bedenkingen tegen het ontwerp van wet, tot regeling der schutterijenPagina 3

JPEG (Deze pagina), 607.86 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 8.12 MB

ii 5
Indien Uwe Vergadering zicl1 vercenigt met de bedoe~
ling der Regering , om de gehuwden, in tijd van vrede, niet
tot de dienst te doen roepen, dan ontstaat de vraag: wat
kan de reden zijn om de gehuwden in tijd van oorlog te
doen wapenen, althans wanneer de vereischt wordende
schutters kunnen gevonden worden uit de ongehuwden.
Er kunnen toch dringende redenen worden aangevoerd, om
i vooral bij schutterijen, die mobiel kunnen verklaard worden ,
zoo weinig mogelijk of liever geen gehuwden te voegen.
Dat de getalsterkte van 3 pct. der bevolking, genoemd
in art. 3 , kan zamengesteld worden uit de ongehuwden,
althans wanneer de dienstpligt zal voortduren tot het 35m
jaar, vermeenen wij dat duidelijk kan blijken:
Volgens de Memorie van Toelichting, pag. 4, zal er voor
de schutterij beschikbaar zijn, ongehuwden en kinder-
looze weduwnaars ....,.... 164,600.
Volgens de jongste volkstelling bedraagt hetge-
; tal ongehuwde mannelijke personen, van 30
E tot 35 jaren .......... 41,736.
20e,eee.
Al Af volgens opgave op genoemde pagina:
; j­ voor vrijstellingen ..... 51,584.
voor dienstonthefïing .... 34,389.
_ 85,073.
Blijft beschikbaar .......... 120,363.
3 pct. der bevolking bedraagt ...... 102,000.
Zoodat er oversehieten . . . 18,363.
Dat overschietend gedeelte zal, vermccnen wij, de zekor­
heid geven, dat in iedere gemeente de bedoelde 3 pct. im-
mer zal te vinden zijn uit de ongehuwden. Ook kunnen
volgens art. 71 , indien het vcreischte getal niet aanwezig