HomeAdres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, behelzende bedenkingen tegen het ontwerp van wet, tot regeling der schutterijenPagina 2

JPEG (Deze pagina), 666.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.42 MB

PDF (Volledig document), 8.12 MB

,14
Die spoedige organisatie, ­- hoewel vertraagd door het
niet voorhanden zijn der uniform-kleeding, ­­­ is toen al-
gemeen toegeschreven aan de voorlichting e11 medewerking
van hen, die bij het leger ­­­ de 1nilitie ­-­ hadden ge-
diend, en toen bij de schutterijen behoorden. Het blijkt
dns wel, dat het militaire eleme11t moeijelijk kan ge1nist
worden , vooral bij schutterijen, die in bzeiáevzgezuezze Make
met spoed georganiseerd en geoefend moeten worden , e11 l
genoemd zijn in art. 131 van het ontwerp; e11 toch zul-
len die onmisbare voormalige militairen daarbij geheel ont-
breken. Noeh gewezen miliciens, noch schutterpligtige11 ,
die bij de sclmtterijen in dienst zijn geweest, worden
daarbij opgenomen, hetgeen des te 1neer moet bevreemden ,
daar bij de schutterijen , volgens het ontwerp te organiseren
en te doen oefenen, in gewone áqjclerz het militaire element
op de verst mogelijke wijze is nedergelegd; immers, daarbij
worden al de milieiens overgebragt, zoodra zij het leger
zullen verlaten: eene tegenstrijdigheid van beginsel, die wij i
gelooven moeijelijk te verdedigen is.
Indien Uwe Vergadering het wensehelijk zal oordeelen,
de dienstpligt te bepalen tot 35jarigen leeftijd, als in de j
bestaande wet, dan i1nmers kan de reserve tot den leeftijd 1
van 30 jaren bij de sehutterijen, die op grond van art. 130
mobiel verklaard worden, en de reserve boven dien leeftijd,
bij de schutterijcn te organiseren, volgens art. 131 opge»
nomen worden. De reserve toch zal bestaan uit voormalige
officieren, 0nder·ofIieieren, korporaals en schutters ­­­­ schutterè
pligtigen , tijdelijk uit de dienst ontslagen, docl1 geoefend
in den wapenhandel, bij de schutterij of wel bij de militie en
schutterij ­­­-· dan zal het militaire element, in de sclmtterijen
te organiseren in geval van oorlog, mede tegenwoordig zijn,