HomeAdres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, behelzende bedenkingen tegen het ontwerp van wet, tot regeling der schutterijenPagina 13

JPEG (Deze pagina), 554.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 8.12 MB

l
ll
1
15
l
,,11jks veertig maal, die der tweede klasse als gewoon,
,, jaarlijks vijftien maal, en kunnen als buitengewoon jaar-
,, lijks vijftien maal in den wapenhandel geoefend worden.
,, De Koning wijst de gemeenten aan alwaar de buiten-
,, wone oefeningen zullen plaats hebben, en bepaalt de ver~
,, goeding daarvoor uit ’s Rijks kas te verstrekken."
j De bepaling in art. 113, ,, de oefeningen worden niet
,, meer dan eenmaal ’s weeks gehouden " zou op de gewone,
doch niet op de buitengewone oefeningen, toepasselijk
kunnen zijn.
Doelmatige oefeningen der schutterijen, wie zal het ont-
· kennen, kunnen veel tot behoud onzer onafhankelijkheid
toebrengen. Ook wij zijn van oordeel, liever geene, da.n
sehutterijen die in het uur van gevaar niet krachtig met
het leger kunnen optreden, om ons schoon vaderland te
verdedigen. Indien Uwe Vergadering jaarlijks een halve ton
gouds zal bestemmen, om de Regering het middel aan de
hand te geven, door buitengewone oefeningen van schut-
terijen in gemeenten, die daaraan het incest behoefte zullen
hebben, te doen oefenen, wij geleoven dat het defensie··
j wezen daardoor uitneinend kan gebaat worden.
ä
Q A. O. KOUWENS.
’s Gnnvnmmen, November 1865.
l
l
l