HomeAdres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, behelzende bedenkingen tegen het ontwerp van wet, tot regeling der schutterijenPagina 12

JPEG (Deze pagina), 625.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 8.12 MB

l
r l
ll
J
14,

het is onze overtuiging, zij zeker gedeelte voormalige
miliciens bevatten. En immers hunne tegenwoordigheid
heeft de gebreken niet doen voorkomen, die de sehutte­
rijen aankleven ; een genoegzaam getal oefeningen ont-
breekt, en zijn voornamentlijk de oorzaak dier ge-
breken.
Hierboven is door ons te kennen gegeven, dat de oefe­
ning dor 2° klasse, veel te weinig zal zijn, doch wij ge-
loovcn dat dc noodzakelijkheid zich nimmer zal voordoen,
een schutter , als rekruut, vijf jaren, jaarlijks aan veertig
oefeningen, in den wapenhandel te doen deel nemen. Naar
onze bescheiden mecning zal het voldoende zijn, voor de ‘
schutters der l° klasse twee jaren tot die bepaling te be-
_ perken. In tachtig oefeningen zal een goed instructeur den
rekruut voldoende kunnen oefenen , om hem naar de 2**
klasse te doen overgaan.
In de hiervoor genoemde brochure, pag. 21, hebben
wij het beginsel ter sprake gebragt, om voor de oefenin-
gen, die als geheel noodzakelijk kunnen geacht worden
voor ’s lands verdediging, eene geldelijke toelage uit ’s Rijks
kas te verstrekken. De aldaar door ons genoemde buiten- j
gewone oefeningen hebben aanleiding gegeven , in genoemden E
Militairen Spectator, pag. 1244 , jaargang en nummer als
voren, de opmerking is gemaakt, die oefeningen, om de Q
aldaar genoemde reden , wel eens te laat in toepassing
zoude kunnen komen. l
Indien Uwe vergadering genoemd beginsel en bedenkin-
gen in overweging wenscht te nemen, dan zij het mij
vergund, om mijne mecning te verduidelijken, in plaats
van artikel ll0 , te lezen: J
lille schutters der eerste klasse worden twee jaren, jaar- ’
l
I