HomeAdres aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, behelzende bedenkingen tegen het ontwerp van wet, tot regeling der schutterijenPagina 10

JPEG (Deze pagina), 643.43 KB

TIFF (Deze pagina), 6.34 MB

PDF (Volledig document), 8.12 MB

al
I
12 I
Nog valt er op te merken, dat het duidelijk is, waarom, V.
volgens het ontwerp , Art. 65 , de oproeping tot de l
dienst, der ongehuwden, zal aanvangen met den oudste
in jaren; de miliciens zullen alsdan bij hun ontslag on- *
middelijk naar de schutterijen overgaan. Doch wat kan de i
reden zijn , de oproeping der gehuwden, mede met den oudste
zal aanvangen, ­­­ zij hebben toch in den regel de meeste [
1
kinderen, de meeste zorgen; zij kunnen dan tegenover den i
vijand gesteld worden, terwijl gehuwden, zelfs zonder kind
of kinderen, in ruste bij hunne haardsteden vertoeven. De
l bepalingen van art. 65 zijn zoowel op dc 1° als 2° klasse
van oproeping, van toepassing; het beginsel van oproeping
moge wenschelijk zijn voor de 1° , doch is het zeker niet
voor de 2° klasse.
3°. De mqelizzg der oqfcnivzgeïz. In het gewijzigde ont-
werp, zijn, wel is waar, het getal oefeningen in zeker op-
zigt vermeerderd , het deed ons echter leed, in die rege-
ling geen doelmatige wijze om sehutterijen te doen oefenen,
. te kunnen opmerken. De ondervinding toch heeft doen
zien, dat er geen corps, hetzij van het leger of der schut-
terij , tot een goed zamenhangend geheel kan gebragt worden , j
dan door veel malen vereenigd, zich te oefenen vooral ‘
in de zamengestelde bewegingen, de zoo noodzakelijke
1 bataillonsschool. Te meer zullen de oefeningen van het
j grootste deel der sehutterü in de gemeente, een vereischte
zijn, daar alleen dan de mogelijkheid zal kunnen ontstaan
j o1n de officieren en onderoihcieren een goed onderrigt in
genoemde school te doen geven.
j De vereenigde oefeningen, als die der officieren, onder-
, officieren en schutters -­ de 2° klasse - zullen naar de
bepaling van art. 110 slechts tienuiaal in het jaar kunnen
2
l
l
Y