HomeStatuten en andere stukken betreffende de Maatschappij tot zoutwinning op het eiland St. MartinPagina 9

JPEG (Deze pagina), 698.45 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 77.93 MB

l <· I
STUKKEN TOT TOELICHTING.
UITTREKSELS DER OFFICIELE RAPPORT EN, door het clepowtememf
van koloniën aan de Smte¢z­GenemaZ aemgeboolen.
St. M A R T I N.
­­-­­-·«¤•9$-­-­-
lS50.
Op St. Martin heeft zich de handel hoofdzakelijk tot den invoer van arti-
kelen voor plaatselijke behoeften van dat eiland en den uitvoer van zout
bepaald.
De zout­oogst was in de laatste vier jaren buitengewoon overvloedig (1)
en heeft de scheepvaart aanzienlijk doen toenemen.
In 1850 heeft de gewonnen hoeveelheid bedragen:
uit de groote pan, die ten dienste van het algemeen is . 337 294 vat. 2
5 7
hetgeen tegen 1849 vergeleken, toen dezelve geweest is 213,000 ,, 2
een meerder bedrag in 1850 geeft van ...... 124,294 vaten.
uit de geconcessionneerde pannen:
in 1850 ................ 10,020 ,,
en in 1849 ...... . ........ 34,251 ,,
minder in 1850 ............. 24,231 vaten.
Dit laatste nadeelig verschil in de opbrengst der geeoneessionneerde
pannen, is ontstaan door de schade welke de orkaan van 11 Julü 1850
veroorzaakt heeft, en waardoor een tweede oogst is verloren gegaan.
BQ de ongunstige gesteldheid van den landbouw op dat eiland, zijn de
zoutgaring uit de groote pan en het daarmede in verband staande handels-
f verkeer de eenige bronnen van bestaan der ingezetenen en de aanmer-
Q kelijkste van de inkomsten der koloniale kas. ·
L Door den orkaan van 11 Julij 1850 is een gedeelte van het gegaarde
zout verloren gegaan, eene doorbraak van den dijk (langs het kanaal loo- i
pende waarin het regenwater wordt afgevoerd) veroorzaakt en de pan vol _
water geloopen, waardoor het uitzigt op eene volgende zoutwinning lang
verschoven zoude worden, indien de ontlasting van het overtollige water
alleen aan de natuurlijke verdamping de zonnehitte wierd overgelaten (3).
(1) In 1848 was de zoutoogst 400,000 vaten of omstreeks 50.000 tonnen.
(2) Het vat houdt drie Amerikaansehe schcpels. `
(3) Deze ongelukken zijn nu niet meer te vreczen, nu de hen·erl~;ingop eene regelinatige
wijze zal geschieden, volgens de manier waarop dit in het zuiden van Frankrük geschiedt
k